Visa allt om Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Projektinriktad Forskning och Utveckling i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 28 879 24 216 21 090 23 891 26 652 22 704 26 801 24 452 22 012 20 127
Övrig omsättning 688 1 586 570 132 488 30 639 271 391 422
Rörelseresultat (EBIT) 8 126 6 199 4 519 3 668 7 275 1 427 7 399 5 924 4 587 3 455
Resultat efter finansnetto 8 313 6 196 4 610 3 792 7 332 1 594 7 497 5 946 4 628 3 609
Årets resultat 5 762 5 005 2 623 2 787 4 024 830 4 391 3 604 3 382 2 824
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 558 4 632 4 576 5 075 5 069 370 246 1 592 1 246 1 809
Omsättningstillgångar 12 819 13 338 10 899 8 849 10 183 8 708 10 970 8 884 7 682 7 923
Tillgångar 17 377 17 970 15 474 13 923 15 252 9 078 11 216 10 477 8 928 9 733
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 008 5 246 2 841 4 618 6 231 2 207 5 077 4 248 4 025 3 466
Obeskattade reserver 7 762 6 915 7 215 6 020 5 860 4 060 3 635 1 900 1 100 1 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 600 600 600
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 607 5 809 5 418 3 285 3 161 2 811 2 504 3 728 3 203 4 567
Skulder och eget kapital 17 377 17 970 15 474 13 923 15 252 9 078 11 216 10 477 8 928 9 733
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 5 143 4 226 3 766 4 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 9 278 7 487 9 062 8 560 9 883 3 055 3 342 3 273 2 921
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 3 971 3 215 4 203 3 743 4 448 3 541 3 091 3 161 3 390
Utdelning till aktieägare 5 700 5 000 2 600 4 400 4 400 0 3 700 3 562 3 381 2 823
Omsättning 29 567 25 802 21 660 24 023 27 140 22 734 27 440 24 723 22 403 20 549
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 16 15 15 15 15 16 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 805 1 514 1 406 1 593 1 777 1 514 1 675 1 747 1 834 1 677
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 909 852 741 907 845 998 758 776 868 928
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 181 6 244 4 569 3 686 7 339 1 507 7 514 6 093 4 778 3 641
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,26% 14,82% -11,72% -10,36% 17,39% -15,29% 9,61% 11,08% 9,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,84% 34,53% 29,82% 27,24% 48,07% 17,58% 66,88% 56,98% 52,21% 37,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,79% 25,62% 21,88% 15,87% 27,51% 7,03% 27,99% 24,42% 21,17% 18,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,62% 89,96% 89,71% 86,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,90% 31,09% 25,99% 23,29% 26,35% 25,97% 31,59% 21,09% 20,35% 16,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,42% 59,21% 54,73% 66,89% 69,17% 57,27% 69,15% 53,91% 53,95% 43,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 355,39% 229,61% 201,16% 269,38% 322,14% 309,78% 438,10% 238,30% 239,84% 173,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...