Visa allt om Baretten Konsult i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Baretten Konsult i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 37 76 79 100 124 110 107 132 132 152
Övrig omsättning 154 151 145 143 140 167 139 135 126 57
Rörelseresultat (EBIT) -236 -361 -701 -813 -733 -872 -1 111 -1 177 -1 187 -1 178
Resultat efter finansnetto 25 968 8 352 2 229 6 072 -947 5 811 8 523 6 212 6 364 15 407
Årets resultat 25 649 6 188 1 889 6 072 -950 5 811 8 523 6 212 6 364 15 407
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 115 47 571 44 538 45 624 44 543 45 751 43 289 38 890 30 743 32 899
Omsättningstillgångar 82 192 44 029 39 499 36 472 34 547 31 636 28 501 24 385 26 591 18 202
Tillgångar 119 306 91 600 84 036 82 096 79 091 77 387 71 790 63 275 57 334 51 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 056 88 907 83 219 81 829 75 937 77 067 71 436 63 113 57 104 50 901
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 251 2 693 817 266 3 153 320 354 162 230 200
Skulder och eget kapital 119 306 91 600 84 036 82 096 79 091 77 387 71 790 63 275 57 334 51 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 295 - 408 541 707 800 811 645
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 125 0 415 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 40 95 131 134 176 229 257 271 241
Utdelning till aktieägare 163 500 500 500 180 180 180 200 203 161
Omsättning 191 227 224 243 264 277 246 267 258 209
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 76 79 100 124 55 54 66 66 76
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 185 401 558 539 353 441 508 516 448
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -196 -321 -612 -720 -638 -777 -993 -1 109 -1 122 -1 115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -51,32% -3,80% -21,00% -19,35% 12,73% 2,80% -18,94% 0,00% -13,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,94% 9,53% 2,90% 7,71% 5,39% 8,17% 11,89% 9,82% 11,11% 30,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 70 743,24% 11 480,26% 3 087,34% 6 331,00% 3 439,52% 5 746,36% 7 980,37% 4 709,09% 4 823,48% 10 137,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 95,33% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 207 948,65% 54 389,47% 48 964,56% 36 206,00% 25 317,74% 28 469,09% 26 305,61% 18 350,76% 19 970,45% 11 843,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,60% 97,06% 99,03% 99,67% 96,01% 99,59% 99,51% 99,74% 99,60% 99,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 564,69% 1 633,83% 4 830,97% 13 700,00% 1 095,69% 9 886,25% 8 051,13% 15 052,47% 11 561,30% 9 101,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...