Visa allt om Storköksservice i Trestad Aktiebolag
Visa allt om Storköksservice i Trestad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 33 676 33 175 27 851 28 320 26 409 23 820 20 235 22 979 18 482 12 947
Övrig omsättning 344 150 189 24 12 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 452 2 855 2 589 3 446 2 832 2 532 2 134 1 292 2 051 1 696
Resultat efter finansnetto 4 464 2 829 2 613 3 482 2 848 2 548 2 136 1 290 2 086 1 709
Årets resultat 6 460 1 880 2 328 2 230 1 741 1 544 1 201 762 1 085 964
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 742 728 899 768 612 879 1 031 862 928 973
Omsättningstillgångar 11 300 8 920 8 424 10 504 8 343 7 198 6 293 6 110 4 862 3 717
Tillgångar 12 041 9 649 9 322 11 273 8 955 8 078 7 323 6 973 5 790 4 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 859 2 299 2 719 2 591 2 062 1 820 1 477 976 1 215 1 089
Obeskattade reserver 248 4 081 3 678 4 180 3 737 3 269 2 841 2 360 2 149 1 593
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 934 3 269 2 925 4 502 3 157 2 989 3 006 3 637 2 426 2 008
Skulder och eget kapital 12 041 9 649 9 322 11 273 8 955 8 078 7 323 6 973 5 790 4 690
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 736 770 395 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 784 3 915 3 507 3 475 3 140 2 792 1 523 1 134 1 341 1 213
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 874 1 823 1 600 1 567 1 388 1 171 1 020 900 775 613
Utdelning till aktieägare 6 053 1 900 2 300 2 200 1 700 1 500 1 200 700 1 000 960
Omsättning 34 020 33 325 28 040 28 344 26 421 23 820 20 235 22 979 18 482 12 947
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 8 8 8 7 7 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 742 3 686 3 481 3 540 3 301 3 403 2 891 4 596 3 696 2 589
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 650 657 664 616 551 549 451 532 480 419
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 672 3 093 2 794 3 727 3 129 2 827 2 420 1 475 2 249 1 914
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,51% 19,12% -1,66% 7,24% 10,87% 17,72% -11,94% 24,33% 42,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,08% 29,66% 28,23% 30,91% 31,83% 31,54% 29,18% 18,82% 36,23% 36,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,26% 8,63% 9,45% 12,31% 10,79% 10,70% 10,56% 5,71% 11,35% 13,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,26% 32,38% 33,65% 35,99% 34,00% 34,33% 33,76% 23,49% 29,29% 37,74%
Rörelsekapital/omsättning 18,90% 17,03% 19,74% 21,19% 19,64% 17,67% 16,24% 10,76% 13,18% 13,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,57% 56,82% 59,94% 50,31% 53,78% 52,36% 48,76% 38,37% 47,71% 47,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,43% 206,55% 215,52% 166,66% 207,57% 183,57% 157,52% 128,07% 145,55% 127,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...