Visa allt om Ostkustens Elektriska Aktiebolag
Visa allt om Ostkustens Elektriska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 28 479 18 427 5 927 12 461 16 633 15 388 15 535 24 801 16 884 17 029
Övrig omsättning 6 2 338 - - - - - 43 43 136
Rörelseresultat (EBIT) 6 160 4 160 -1 861 567 2 114 -79 432 4 707 1 998 753
Resultat efter finansnetto 7 848 4 818 -1 662 729 2 220 -72 477 4 715 2 263 776
Årets resultat 1 309 2 508 25 178 1 084 72 22 2 815 1 493 883
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 318 5 408 5 117 5 129 4 392 4 216 2 885 2 343 3 031 3 430
Omsättningstillgångar 15 628 9 906 8 260 7 390 10 596 9 403 10 554 12 594 10 756 10 693
Tillgångar 16 946 15 314 13 376 12 518 14 987 13 619 13 439 14 937 13 787 14 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 314 6 005 3 498 4 473 5 295 4 711 4 639 5 388 3 172 4 766
Obeskattade reserver 859 859 1 376 3 087 2 863 2 228 2 617 2 443 1 666 1 315
Avsättningar (tkr) 18 18 2 198 2 198 1 928 1 658 1 118 458 1 068 1 413
Långfristiga skulder 197 239 282 324 367 409 452 494 537 582
Kortfristiga skulder 8 558 8 193 6 024 2 437 4 535 4 613 4 613 6 155 7 344 6 047
Skulder och eget kapital 16 946 15 314 13 376 12 518 14 987 13 619 13 439 14 937 13 787 14 123
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 1 121 1 111 1 110 1 043 1 040 1 009 1 178 1 388
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 182 5 217 2 237 2 512 3 238 3 923 3 382 4 204 3 188 3 094
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 2 010 1 916 1 021 1 644 1 924 2 480 2 522 2 653 1 760 1 924
Utdelning till aktieägare 7 014 0 0 1 000 1 000 500 0 770 600 87
Omsättning 28 485 20 765 5 927 12 461 16 633 15 388 15 535 24 844 16 927 17 165
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 10 9 9 11 13 13 13 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 373 1 536 593 1 385 1 848 1 399 1 195 1 908 1 299 1 310
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 604 438 585 697 677 534 605 471 493
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 246 4 246 -1 790 638 2 114 -8 480 4 828 2 122 904
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,55% 210,90% -52,44% -25,08% 8,09% -0,95% -37,36% 46,89% -0,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 46,42% 31,59% -12,19% 6,08% 15,03% -0,32% 3,71% 32,01% 16,69% 5,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,62% 26,25% -27,52% 6,11% 13,54% -0,28% 3,21% 19,28% 13,63% 4,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,94% 34,50% 11,03% 27,05% 29,27% 20,04% 22,63% 27,83% 27,77% 25,94%
Rörelsekapital/omsättning 24,83% 9,30% 37,73% 39,75% 36,44% 31,13% 38,24% 25,96% 20,21% 27,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,11% 43,59% 34,18% 53,91% 49,41% 46,65% 48,87% 47,85% 31,71% 40,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,85% 118,52% 134,23% 300,70% 231,71% 201,52% 224,08% 202,89% 145,07% 175,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...