Visa allt om Torne Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Torne Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 571 9 746 8 992 7 944 9 650 9 574 8 667 7 272 6 757 6 563
Övrig omsättning 606 - - 110 10 10 - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) 1 732 1 046 1 128 652 1 303 531 749 422 342 337
Resultat efter finansnetto 2 157 1 372 901 988 1 416 632 782 484 399 360
Årets resultat 1 462 795 516 738 920 460 529 290 253 70
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 742 6 854 7 267 5 349 3 961 5 006 4 906 5 129 5 581 6 032
Omsättningstillgångar 6 552 6 418 4 969 6 414 7 595 5 618 5 482 4 665 3 793 3 180
Tillgångar 14 294 13 272 12 236 11 763 11 556 10 623 10 388 9 795 9 373 9 212
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 283 9 821 9 526 9 010 8 721 6 804 6 343 7 542 7 252 6 999
Obeskattade reserver 2 249 1 860 1 506 1 355 1 292 1 141 1 123 1 107 1 065 1 051
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 472 1 501 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 762 1 592 1 205 1 398 1 542 1 208 1 421 1 146 1 056 1 161
Skulder och eget kapital 14 294 13 272 12 236 11 763 11 556 10 623 10 388 9 795 9 373 9 212
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 381 428 417 371 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 943 2 584 2 376 2 107 2 510 2 454 2 087 1 731 1 636 1 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 733 926 779 734 943 1 100 1 047 923 867 737
Utdelning till aktieägare 1 400 0 500 0 450 450 0 280 0 0
Omsättning 8 177 9 746 8 992 8 054 9 660 9 584 8 667 7 272 6 757 6 584
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 082 1 392 1 285 1 135 1 379 1 368 1 238 1 212 1 126 1 313
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 510 457 411 498 568 513 518 482 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 875 1 220 1 499 1 076 1 749 1 006 1 216 873 793 776
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,32% 8,39% 13,19% -17,68% 0,79% 10,46% 19,18% 7,62% 2,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,28% 10,54% 10,41% 8,61% 12,59% 6,09% 7,60% 5,11% 4,47% 4,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 28,85% 14,35% 14,17% 12,75% 15,08% 6,76% 9,12% 6,89% 6,20% 6,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 76,48% 49,52% 41,86% 63,14% 62,73% 46,06% 46,86% 48,39% 40,51% 30,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,21% 84,93% 87,45% 85,09% 83,71% 71,97% 69,03% 85,14% 85,55% 84,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 859,84% 403,14% 412,37% 458,80% 492,54% 465,07% 385,78% 407,07% 359,19% 273,90%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...