Visa allt om Smögenvarvet i Smögen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Nettoomsättning 10 410 9 049 10 476 9 200 10 210 8 369 7 414 6 551 6 832 6 874
Övrig omsättning 23 22 0 51 28 19 65 237 1 241
Rörelseresultat (EBIT) 2 324 1 247 1 666 1 049 1 007 226 338 -138 404 316
Resultat efter finansnetto 2 240 1 205 1 576 1 089 1 024 196 408 -121 467 397
Årets resultat 1 281 716 1 010 708 729 210 281 21 319 287
Balansräkningar (tkr)
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 558 1 598 1 710 1 847 421 818 1 240 1 375 409 616
Omsättningstillgångar 14 332 11 444 9 477 8 106 8 697 6 607 6 126 5 565 6 016 5 669
Tillgångar 15 889 13 042 11 188 9 953 9 119 7 424 7 365 6 940 6 425 6 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 076 6 055 5 599 4 850 4 402 3 933 3 984 3 853 3 982 3 813
Obeskattade reserver 2 031 1 562 1 270 981 801 712 783 736 888 834
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 750 1 536 1 326 1 124 994 1 114 866 713 597 0
Kortfristiga skulder 5 032 3 888 2 993 2 998 2 922 1 665 1 733 1 638 958 1 639
Skulder och eget kapital 15 889 13 042 11 188 9 953 9 119 7 424 7 365 6 940 6 425 6 286
Löner & utdelning (tkr)
2022-04
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 1 861 1 867 1 715 1 685
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - - 774 764 725 691
Utdelning till aktieägare 260 260 260 260 260 260 260 150 150 150
Omsättning 10 433 9 071 10 476 9 251 10 238 8 388 7 479 6 788 6 833 7 115
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 6 6 6 6 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 603 2 262 2 095 1 533 1 702 1 395 1 236 1 092 1 366 1 375
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 609 554 556 461 459 460 446 447 496 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 427 1 360 1 849 1 442 1 433 678 821 332 611 579
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,04% -13,62% 13,87% -9,89% 22,00% 12,88% 13,17% -4,11% -0,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,89% 9,88% 15,31% 11,05% 11,55% 3,27% 6,25% -1,70% 7,52% 6,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,73% 14,24% 16,35% 11,96% 10,31% 2,90% 6,20% -1,80% 7,07% 5,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,27% 60,64% 62,65% 66,00% 60,36% 65,25% 67,95% 64,52% 69,25% 62,07%
Rörelsekapital/omsättning 89,34% 83,50% 61,89% 55,52% 56,56% 59,05% 59,25% 59,95% 74,03% 58,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,50% 55,77% 58,90% 56,42% 55,12% 60,46% 62,39% 63,79% 72,76% 70,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 267,43% 278,50% 304,08% 257,57% 283,13% 369,07% 335,78% 315,93% 586,95% 322,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!