Visa allt om Mega Huset Aktiebolag
Visa allt om Mega Huset Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 30 395 29 168 26 539 27 106 22 111 21 750 24 355 23 065 19 784 20 105
Övrig omsättning 2 108 876 3 487 2 431 1 017 1 255 950 762 161 150
Rörelseresultat (EBIT) 7 177 4 080 6 065 5 224 3 119 2 571 3 853 2 713 1 738 3 278
Resultat efter finansnetto 11 032 5 633 7 199 6 167 4 192 3 823 6 644 3 809 2 843 4 125
Årets resultat 7 635 3 910 4 527 4 208 2 829 2 476 3 835 2 259 1 710 2 297
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 379 38 126 33 510 32 154 30 557 26 071 21 194 19 861 13 788 13 244
Omsättningstillgångar 12 308 10 473 11 751 8 668 5 455 5 551 9 254 5 205 7 312 6 952
Tillgångar 54 688 48 600 45 261 40 821 36 012 31 622 30 448 25 067 21 099 20 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 674 34 039 32 430 27 903 24 195 21 866 19 889 16 054 14 095 12 535
Obeskattade reserver 10 975 9 745 9 135 7 885 7 185 6 870 6 455 5 063 4 360 3 952
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 038 4 816 3 696 5 033 4 632 2 886 4 103 3 949 2 644 3 709
Skulder och eget kapital 54 688 48 600 45 261 40 821 36 012 31 622 30 448 25 067 21 099 20 196
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 520 500 445 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 790 5 322 5 203 4 079 4 114 3 152 3 119 2 647 2 154
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 883 1 712 1 524 1 328 1 316 1 336 1 192 1 044 845
Utdelning till aktieägare 0 0 1 800 0 500 500 500 0 300 450
Omsättning 32 503 30 044 30 026 29 537 23 128 23 005 25 305 23 827 19 945 20 255
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 19 18 17 16 14 15 15 14 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 600 1 620 1 561 1 694 1 579 1 450 1 624 1 648 1 649 2 011
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 425 433 419 434 390 365 338 347 350 343
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 351 4 257 6 206 5 315 3 232 2 621 3 988 2 839 1 874 3 390
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,21% 9,91% -2,09% 22,59% 1,66% -10,70% 5,59% 16,58% -1,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,45% 11,84% 16,18% 15,42% 12,13% 12,54% 21,99% 15,61% 13,71% 20,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,80% 19,73% 27,59% 23,22% 19,76% 18,23% 27,50% 16,97% 14,62% 20,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,32% 49,95% 49,98% 49,61% 50,79% 46,71% 47,02% 45,28% 47,06% 48,88%
Rörelsekapital/omsättning 27,21% 19,39% 30,35% 13,41% 3,72% 12,25% 21,15% 5,45% 23,59% 16,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,20% 85,68% 87,39% 83,42% 81,89% 85,16% 80,95% 78,93% 81,68% 76,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 186,68% 141,03% 215,61% 120,78% 82,12% 112,06% 169,44% 76,60% 209,57% 148,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...