Visa allt om Mentrum AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 216 3 084 1 305 530 1 971 2 981 3 869 3 204 2 469 2 563
Övrig omsättning 374 0 147 52 222 455 90 0 0 26
Rörelseresultat (EBIT) -659 161 46 -18 -158 520 318 469 162 -206
Resultat efter finansnetto -669 152 41 -8 -162 517 320 464 154 26
Årets resultat -652 125 41 -8 -172 401 244 468 154 26
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 199 605 698 595
Omsättningstillgångar 263 673 280 107 750 1 490 2 091 1 131 861 1 280
Tillgångar 263 673 280 107 750 1 490 2 290 1 736 1 560 1 875
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -438 214 90 48 256 926 1 184 1 040 672 519
Obeskattade reserver 0 17 0 0 0 0 2 2 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 145 0 0 0 0 0 448 180 253 373
Kortfristiga skulder 557 442 191 59 294 565 655 514 633 982
Skulder och eget kapital 263 673 280 107 750 1 490 2 290 1 736 1 560 1 875
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 300 273 321 410
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - - 803 1 234 1 301 857 820 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 0 293 561 965 1 700 934 1 220
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 660 100 100 0
Omsättning 590 3 084 1 452 582 2 193 3 436 3 959 3 204 2 469 2 589
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 1 1 4 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 72 1 028 1 305 530 493 596 774 641 617 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 271 436 324 163 322 366 445 491 387 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -659 161 46 -18 -158 520 423 495 180 -188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -93,00% 136,32% 146,23% -73,11% -33,88% -22,95% 20,76% 29,77% -3,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -250,57% 23,92% 16,43% -7,48% -21,07% 34,97% 14,19% 27,02% 10,51% 2,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -305,09% 5,22% 3,52% -1,51% -8,02% 17,48% 8,40% 14,64% 6,64% 1,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 80,51% 71,88% 97,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -136,11% 7,49% 6,82% 9,06% 23,14% 31,03% 37,12% 19,26% 9,23% 11,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -166,54% 33,77% 32,14% 44,86% 34,13% 62,15% 51,77% 59,99% 43,17% 27,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,22% 152,26% 146,60% 181,36% 255,10% 263,72% 319,24% 220,04% 136,02% 130,35%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...