Visa allt om Hökensås Sportfiske Aktiebolag
Visa allt om Hökensås Sportfiske Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 948 9 846 9 196 9 947 9 777 9 274 8 850 9 181 8 283 8 387
Övrig omsättning 43 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 231 618 316 546 734 743 347 1 006 666 897
Resultat efter finansnetto 215 591 264 535 709 705 327 971 560 817
Årets resultat 146 526 75 417 356 369 128 703 226 403
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 545 4 533 5 151 4 037 3 323 3 587 3 825 3 234 3 671 3 370
Omsättningstillgångar 5 976 5 744 4 360 5 778 5 044 4 314 3 512 4 421 4 033 3 904
Tillgångar 10 521 10 277 9 512 9 815 8 367 7 901 7 336 7 655 7 704 7 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 329 4 273 3 837 3 852 3 525 3 259 2 980 2 942 2 329 2 193
Obeskattade reserver 2 550 2 529 2 615 2 451 2 454 2 232 2 034 1 865 1 878 1 641
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 920 1 900 1 980 2 060 1 152 1 265 1 300 1 380 2 460 2 540
Kortfristiga skulder 1 722 1 576 1 080 1 453 1 237 1 145 1 023 1 469 1 037 900
Skulder och eget kapital 10 521 10 277 9 512 9 815 8 367 7 901 7 336 7 655 7 704 7 273
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 548 516 530 519 480 436
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 550 3 090 3 143 2 680 2 162 2 112 2 092 2 018 1 805 1 810
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 349 1 156 1 131 981 980 961 1 101 1 076 971 966
Utdelning till aktieägare 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Omsättning 9 991 9 846 9 196 9 947 9 777 9 274 8 850 9 181 8 283 8 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 10 10 10 9 10 10 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 904 985 920 995 1 086 927 885 918 828 932
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 397 392 366 410 359 372 361 326 357
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 791 1 141 863 986 1 212 1 199 808 1 394 1 090 1 280
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,04% 7,07% -7,55% 1,74% 5,42% 4,79% -3,61% 10,84% -1,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,30% 6,06% 3,42% 5,72% 8,94% 9,54% 4,81% 13,23% 9,03% 12,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,43% 6,33% 3,53% 5,64% 7,65% 8,13% 3,99% 11,03% 8,40% 11,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,12% 76,15% 73,84% 74,76% 73,62% 74,24% 75,16% 76,11% 75,34% 75,72%
Rörelsekapital/omsättning 42,76% 42,33% 35,67% 43,48% 38,94% 34,17% 28,12% 32,15% 36,17% 35,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,05% 60,77% 61,78% 58,72% 63,75% 62,07% 61,06% 56,39% 47,78% 46,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 144,77% 128,36% 96,48% 179,63% 121,34% 106,55% 63,25% 106,06% 113,89% 147,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...