Visa allt om TRUCKREPARATÖRENS FÖRSÄLJNINGS Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 34 912 34 096 32 316 34 312 30 145 31 954 28 323 27 497 31 148 30 061
Övrig omsättning 1 6 192 5 901 452 1 636 4 032 2 908 3 180 281 588
Rörelseresultat (EBIT) 3 711 5 800 5 390 8 387 4 840 7 178 6 682 4 904 7 727 7 039
Resultat efter finansnetto 3 711 8 027 7 244 13 655 6 257 12 111 8 524 6 468 8 191 7 512
Årets resultat 13 229 4 390 4 214 8 893 4 770 7 207 4 802 3 549 4 559 4 200
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 901 6 369 53 802 56 589 11 426 11 502 12 454 13 058 14 507 14 439
Omsättningstillgångar 23 978 19 533 16 309 12 121 49 561 49 940 40 657 35 630 30 766 25 550
Tillgångar 29 878 25 902 70 111 68 710 60 987 61 442 53 111 48 688 45 273 39 988
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 743 4 514 51 554 50 340 47 448 46 677 42 470 40 168 38 619 35 060
Obeskattade reserver 5 329 18 602 16 156 14 344 11 331 11 219 8 374 6 029 4 136 2 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 807 2 786 2 401 4 026 2 209 3 546 2 267 2 491 2 519 2 792
Skulder och eget kapital 29 878 25 902 70 111 68 710 60 987 61 442 53 111 48 688 45 273 39 988
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - - 567 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - - 5 867 5 212 5 182 5 466 4 862
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - - 2 359 2 161 2 558 2 306 2 234
Utdelning till aktieägare 4 500 0 4 500 3 000 6 000 4 000 3 000 2 500 2 000 1 000
Omsättning 34 913 40 288 38 217 34 764 31 781 35 986 31 231 30 677 31 429 30 649
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 15 15 15 14 14 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 182 2 273 2 154 2 287 2 010 2 282 2 023 1 833 2 077 2 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 517 549 584 570 556 603 540 554 525 513
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 457 8 534 8 409 11 082 7 696 10 101 9 839 8 033 10 635 9 982
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,39% 5,51% -5,82% 13,82% -5,66% 12,82% 3,00% -11,72% 3,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,42% 30,99% 10,33% 19,87% 10,26% 19,75% 16,05% 13,34% 18,10% 18,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,63% 23,54% 22,42% 39,80% 20,76% 37,97% 30,10% 23,62% 26,31% 24,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,20% 45,84% 50,18% 69,28% 63,65% 57,76% 64,41% 62,47% 68,31% 64,97%
Rörelsekapital/omsättning 49,18% 49,12% 43,04% 23,59% 157,08% 145,19% 135,54% 120,52% 90,69% 75,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,30% 73,44% 91,51% 89,55% 92,29% 90,21% 92,26% 92,16% 92,04% 91,61%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 263,27% 526,74% 483,30% 198,53% 2 088,18% 1 276,09% 1 652,27% 1 268,97% 1 024,69% 726,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!