Visa allt om JB Musik AB
Visa allt om JB Musik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 756 1 297 1 649 1 620 1 527 2 030 1 207 1 711 1 839 1 429
Övrig omsättning 119 - 4 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 116 142 11 -84 57 44 10 124 115 -123
Resultat efter finansnetto 107 127 -3 -93 45 31 3 115 108 -132
Årets resultat 84 115 -3 -72 47 23 2 83 95 -69
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 28 35 44 9 27 47 69 92 101
Omsättningstillgångar 571 501 560 471 619 338 449 398 410 350
Tillgångar 591 529 595 515 628 365 496 467 502 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 288 204 89 91 223 177 154 212 209 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 21 40 40 40 40 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 303 324 506 423 384 148 303 215 254 298
Skulder och eget kapital 591 529 595 515 628 365 496 467 502 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 442 190 - - 426 377 282 278 332 282
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 486 523 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 161 111 175 180 154 157 140 137 155 128
Utdelning till aktieägare 80 0 0 0 60 0 0 60 80 0
Omsättning 1 875 1 297 1 653 1 622 1 527 2 030 1 207 1 711 1 839 1 429
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 878 649 825 810 764 1 015 1 207 856 920 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 325 151 333 354 294 271 428 211 248 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 124 150 20 -69 74 65 32 147 140 -98
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 35,39% -21,35% 1,79% 6,09% -24,78% 68,19% -29,46% -6,96% 28,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,63% 26,84% 1,85% -16,31% 9,08% 12,05% 2,02% 26,55% 23,31% -27,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,61% 10,95% 0,67% -5,19% 3,73% 2,17% 0,83% 7,25% 6,36% -8,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,03% 69,08% 68,83% 64,38% 66,27% 53,20% 68,27% 57,33% 51,98% 42,48%
Rörelsekapital/omsättning 15,26% 13,65% 3,27% 2,96% 15,39% 9,36% 12,10% 10,70% 8,48% 3,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,73% 38,56% 14,96% 17,67% 37,97% 56,57% 36,99% 51,71% 47,37% 31,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,90% 111,42% 85,97% 84,16% 128,39% 123,65% 103,63% 163,26% 136,22% 94,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...