Visa allt om HJR Projekt - El i Uppsala AB
Visa allt om HJR Projekt - El i Uppsala AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 1 120 13 926 22 726 23 847 18 209 16 949 14 544 11 214 13 470
Övrig omsättning - 7 - - 185 - 31 114 - 44
Rörelseresultat (EBIT) 0 -140 159 127 127 175 830 109 76 84
Resultat efter finansnetto 3 -147 84 78 95 128 795 85 61 75
Årets resultat 5 3 58 27 49 67 544 19 11 128
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 56 108 160 194 8 22 55 111
Omsättningstillgångar 229 585 2 395 4 902 6 128 4 635 3 817 3 649 3 365 2 797
Tillgångar 229 585 2 450 5 010 6 288 4 829 3 825 3 671 3 420 2 907
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 217 212 210 152 490 441 914 370 351 340
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 372 2 241 4 858 5 798 4 388 2 911 3 301 3 069 2 567
Skulder och eget kapital 229 585 2 450 5 010 6 288 4 829 3 825 3 671 3 420 2 907
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 813 2 849 2 495 2 215 2 230 2 167 2 296
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 3 848 7 725 4 811 4 432 3 286 2 837 1 750 3 100
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 1 841 3 860 3 877 3 384 2 686 2 409 1 667 2 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 365 0 540 0 0 0
Omsättning 47 1 127 13 926 22 726 24 032 18 209 16 980 14 658 11 214 13 514
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 10 22 20 17 14 13 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 393 1 033 1 192 1 071 1 211 1 119 1 121 1 347
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 592 572 602 623 603 590 581 787
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 -84 211 179 179 231 844 142 132 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -95,80% -91,96% -38,72% -4,70% 30,96% 7,43% 16,54% 29,70% -16,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,75% -23,59% 6,53% 2,65% 2,02% 3,62% 21,70% 3,24% 2,28% 3,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,51% -12,32% 1,15% 0,59% 0,53% 0,96% 4,90% 0,82% 0,70% 0,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,43% 82,18% 78,36% 80,08% 81,46% 84,03%
Rörelsekapital/omsättning 461,70% 19,02% 1,11% 0,19% 1,38% 1,36% 5,35% 2,39% 2,64% 1,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,76% 36,24% 8,57% 3,03% 7,79% 9,13% 23,90% 10,08% 10,26% 11,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 908,33% 157,26% 106,87% 100,91% 105,69% 105,63% 131,12% 110,54% 109,64% 108,96%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...