Visa allt om Telos Telemontage AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 45 168 43 553 41 387 36 311 39 481 31 188 28 856 29 249 34 026 36 479
Övrig omsättning 0 0 0 0 144 362 29 288 3 2
Rörelseresultat (EBIT) 6 306 5 404 4 107 3 480 3 476 3 859 3 191 -1 581 -3 114 2 240
Resultat efter finansnetto 6 305 5 404 4 106 3 436 3 410 3 786 3 115 -1 815 -3 394 1 864
Årets resultat -44 210 50 2 940 2 221 2 498 1 500 -9 6 844
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 225 612 883 1 336 1 724 2 198 2 701 3 295 4 087 5 104
Omsättningstillgångar 20 888 18 603 17 726 11 745 16 472 15 686 10 941 8 683 11 782 9 878
Tillgångar 21 113 19 215 18 609 13 081 18 196 17 884 13 642 11 978 15 869 14 982
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 756 3 800 3 590 3 540 5 118 6 897 4 399 2 899 2 908 2 902
Obeskattade reserver 3 497 4 167 4 067 4 067 4 451 3 906 3 343 2 171 1 827 2 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 1 069 2 361
Kortfristiga skulder 13 860 11 248 10 952 5 475 8 627 7 081 5 900 6 908 10 065 7 719
Skulder och eget kapital 21 113 19 215 18 609 13 081 18 196 17 884 13 642 11 978 15 869 14 982
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - - - 0 8 649 8 156 9 063 10 325 9 948
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 3 818 3 333 3 591 3 835 3 783
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0
Omsättning 45 168 43 553 41 387 36 311 39 625 31 550 28 885 29 537 34 029 36 481
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 27 28 28 26 26 22 22 22 30 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 673 1 555 1 478 1 397 1 519 1 418 1 312 1 330 1 134 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 591 559 587 584 585 537 587 484 542
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 693 5 902 4 594 3 941 3 936 4 350 3 758 -970 -2 252 3 453
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,71% 5,23% 13,98% -8,03% 26,59% 8,08% -1,34% -14,04% -6,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,87% 28,13% 22,08% 26,61% 19,10% 21,58% 23,43% -13,18% -19,60% 14,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,96% 12,41% 9,93% 9,59% 8,80% 12,38% 11,08% -5,40% -9,14% 6,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,12% 62,73% 62,73% 65,22% 60,70% 66,96% 70,99% 62,53% 48,13% 63,43%
Rörelsekapital/omsättning 15,56% 16,89% 16,37% 17,27% 19,87% 27,59% 17,47% 6,07% 5,05% 5,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,71% 36,69% 36,34% 51,31% 47,21% 55,60% 51,36% 38,34% 26,81% 29,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 145,27% 159,08% 154,71% 199,82% 179,48% 207,61% 169,47% 108,37% 84,05% 86,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!