Visa allt om Ecotec Sweden AB
Visa allt om Ecotec Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 358 3 318 3 003 2 577 2 596 2 444 2 805 5 130 5 898 5 772
Övrig omsättning - - - - 3 - 1 500 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 270 81 -117 8 -74 80 1 450 689 320 72
Resultat efter finansnetto 742 -3 682 -7 172 148 -118 58 -3 467 -5 862 1 192 -62
Årets resultat -3 523 -3 875 -4 572 -1 486 -4 118 -1 817 -5 967 -5 862 1 192 -37
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 6 669 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 305 15 461 14 952 567 233 246 200 318 1 326 1 262
Omsättningstillgångar 1 587 2 773 3 006 4 790 5 519 5 521 3 042 136 7 739 9 255
Tillgångar 15 891 18 234 17 958 5 357 5 752 5 767 9 911 455 9 065 10 517
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 179 9 703 11 079 1 650 1 895 3 115 4 933 -2 609 3 253 2 999
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 047 1 211 1 222 1 151 1 189 151 825 2 199 2 197 2 215
Kortfristiga skulder 6 665 7 319 5 659 2 556 2 668 2 501 4 154 864 3 615 5 302
Skulder och eget kapital 15 891 18 234 17 958 5 357 5 752 5 767 9 911 455 9 065 10 517
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 600 840 1 035 1 035
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 434 1 380 1 439 1 048 1 046 960 545 667 890 996
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 888 891 913 805 796 755 876 1 038 1 247 1 338
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 358 3 318 3 003 2 577 2 599 2 444 4 305 5 130 5 898 5 772
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 679 1 659 1 502 1 289 1 298 1 222 1 403 2 565 1 966 1 924
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 178 1 198 1 212 946 966 896 1 032 1 354 1 078 1 133
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 276 94 -103 20 -62 87 1 562 839 454 154
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,21% 10,49% 16,53% -0,73% 6,22% -12,87% -45,32% -13,02% 2,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,08% -19,85% -39,63% 3,70% -1,29% 1,40% -34,19% -1 258,90% 14,88% 0,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,06% -109,07% -236,96% 7,68% -2,85% 3,31% -120,82% -111,66% 22,87% 1,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -151,22% -137,01% -88,34% 86,69% 109,82% 123,57% -39,64% -14,19% 69,92% 68,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,88% 53,21% 61,69% 30,80% 32,95% 54,01% 49,77% -573,41% 35,89% 28,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,81% 37,89% 53,12% 187,40% 206,86% 220,75% 73,23% 15,74% 214,08% 174,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...