Visa allt om K-O Jansson Budservice Aktiebolag
Visa allt om K-O Jansson Budservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 338 2 557 2 852 2 695 2 454 2 327 2 059 1 734 2 243 2 652
Övrig omsättning 13 32 - - 65 253 106 - - 29
Rörelseresultat (EBIT) 416 555 558 677 592 567 566 427 194 473
Resultat efter finansnetto 419 566 563 689 618 587 568 446 221 496
Årets resultat 596 586 367 524 330 335 361 310 136 264
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 319 470 793 503 747 990 18 116 146 270
Omsättningstillgångar 3 842 3 612 3 055 3 099 2 635 2 144 2 938 2 593 2 506 2 590
Tillgångar 4 161 4 082 3 849 3 602 3 382 3 134 2 957 2 709 2 652 2 860
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 476 3 040 2 609 2 393 2 169 2 139 2 004 1 843 1 733 1 847
Obeskattade reserver 418 768 959 875 863 702 580 508 487 472
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 30 60 50
Kortfristiga skulder 266 274 280 335 350 293 373 328 372 491
Skulder och eget kapital 4 161 4 082 3 849 3 602 3 382 3 134 2 957 2 709 2 652 2 860
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 285 300 255 229 329 349
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 741 754 649 346 250 239 193 398 479
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 235 287 263 231 209 206 169 272 314
Utdelning till aktieägare 160 160 155 150 300 300 200 200 200 250
Omsättning 2 351 2 589 2 852 2 695 2 519 2 580 2 165 1 734 2 243 2 681
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 779 852 1 426 1 348 1 227 1 164 1 030 867 748 884
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 322 329 528 466 451 389 371 306 347 418
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 567 878 881 921 836 813 603 467 445 710
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,56% -10,34% 5,83% 9,82% 5,46% 13,02% 18,74% -22,69% -15,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,07% 13,89% 14,63% 19,10% 18,30% 18,73% 19,24% 16,57% 9,24% 17,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,92% 22,17% 19,74% 25,53% 25,22% 25,23% 27,63% 25,89% 10,92% 19,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 152,95% 130,54% 97,30% 102,56% 93,11% 79,54% 124,58% 130,62% 95,14% 79,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,37% 89,15% 87,22% 85,38% 82,94% 84,76% 82,23% 81,85% 78,57% 76,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 444,36% 1 318,25% 1 091,07% 925,07% 752,86% 731,74% 787,67% 790,55% 673,66% 527,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...