Visa allt om Alpharay Teknik AB
Visa allt om Alpharay Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 551 3 919 2 961 2 530 2 863 3 061 3 049 2 594 2 637 2 476
Övrig omsättning 1 - - 15 20 15 18 44 1 35
Rörelseresultat (EBIT) 586 654 373 146 399 514 405 42 96 183
Resultat efter finansnetto 582 585 362 147 403 514 406 43 132 214
Årets resultat 220 279 212 442 219 281 222 31 69 114
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 783 451 131 1 716 1 716 1 711 1 000 1 3 6
Omsättningstillgångar 1 069 1 315 989 1 336 1 329 1 242 1 381 2 118 2 341 2 142
Tillgångar 1 851 1 766 1 120 3 052 3 044 2 953 2 381 2 119 2 344 2 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 045 824 545 2 799 2 356 2 138 1 957 1 835 1 874 1 855
Obeskattade reserver 306 211 90 0 423 321 191 89 89 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 500 730 485 253 264 494 233 196 381 238
Skulder och eget kapital 1 851 1 766 1 120 3 052 3 044 2 953 2 381 2 119 2 344 2 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 384 - - 420 420 420 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 503 316 0 420 420 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 186 113 121 207 207 207 281 318 200
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 466 0 0 100 100 70 50
Omsättning 4 552 3 919 2 961 2 545 2 883 3 076 3 067 2 638 2 638 2 511
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 551 3 919 2 961 2 530 2 863 3 061 3 049 2 594 2 637 2 476
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 931 690 448 509 629 634 633 714 749 634
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 586 654 373 146 399 514 406 44 98 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,13% 32,35% 17,04% -11,63% -6,47% 0,39% 17,54% -1,63% 6,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,66% 37,03% 33,30% 4,82% 13,24% 17,44% 17,01% 2,03% 6,02% 10,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,88% 16,69% 12,60% 5,81% 14,08% 16,82% 13,28% 1,66% 5,35% 8,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,18% 39,65% 38,91% 48,06% 52,67% 51,42% 48,70% 46,95% 50,28% 50,40%
Rörelsekapital/omsättning 12,50% 14,93% 17,02% 42,81% 37,20% 24,44% 37,65% 74,09% 74,33% 76,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,35% 55,98% 54,93% 91,71% 87,64% 80,41% 88,10% 89,69% 82,68% 88,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,40% 107,95% 131,96% 446,64% 394,70% 190,89% 469,10% 937,24% 543,83% 791,18%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...