Visa allt om MLHQ-Konsult AB
Visa allt om MLHQ-Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 41 593 721 659 529 463 658 133 240 221
Övrig omsättning - 262 175 13 - - - 4 238 773 752
Rörelseresultat (EBIT) -111 97 29 -12 -77 -197 -116 2 294 335 106
Resultat efter finansnetto -129 183 142 -43 -81 -216 -101 2 418 276 53
Årets resultat -129 250 65 -43 9 4 -1 984 51 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 187 2 187 2 254 2 296 2 630 2 700 2 769 2 839 3 253 3 279
Omsättningstillgångar 387 700 1 025 1 251 59 304 1 223 2 420 158 111
Tillgångar 2 574 2 887 3 279 3 546 2 689 3 003 3 993 5 259 3 411 3 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 944 2 073 1 973 2 107 1 959 1 950 2 246 2 597 1 613 1 577
Obeskattade reserver 0 0 67 0 0 225 541 692 147 165
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 406 451 787 800 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 224 363 452 639 730 828 1 206 1 970 1 651 1 648
Skulder och eget kapital 2 574 2 887 3 279 3 546 2 689 3 003 3 993 5 259 3 411 3 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 434 - 240 - 227 281 1 134 123 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 425 0 210 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 56 160 204 115 137 146 171 793 98 147
Utdelning till aktieägare 0 0 150 200 0 0 300 350 0 15
Omsättning 41 855 896 672 529 463 658 4 371 1 013 973
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 41 593 721 659 529 463 658 133 240 221
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 56 604 648 380 402 450 550 1 932 242 439
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -111 109 71 85 -7 -127 -46 2 294 361 132
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -93,09% -17,75% 9,41% 24,57% 14,25% -29,64% 394,74% -44,58% 8,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,31% 7,00% 5,22% -0,11% -2,86% -6,53% -2,30% 46,00% 9,82% 3,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -270,73% 34,06% 23,72% -0,61% -14,56% -42,33% -13,98% 1 818,80% 139,58% 47,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 397,56% 56,83% 79,47% 92,87% -126,84% -113,17% 2,58% 338,35% -622,08% -695,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,52% 71,80% 61,76% 59,42% 72,85% 70,46% 66,23% 58,86% 50,39% 50,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,77% 192,84% 226,77% 195,77% 8,08% 36,71% 101,41% 122,84% 9,57% 6,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...