Visa allt om Kom i Kapp AB
Visa allt om Kom i Kapp AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 36 133 34 489 32 549 28 748 24 850 24 375 24 934 21 592 22 862 26 984
Övrig omsättning - - - - - - - 192 93 66
Rörelseresultat (EBIT) 5 198 4 859 4 665 4 437 3 064 1 656 1 236 335 -1 180 253
Resultat efter finansnetto 5 336 4 937 4 764 4 431 3 024 1 504 1 033 51 -1 505 148
Årets resultat 1 416 2 751 2 718 2 687 1 697 995 1 033 51 -1 405 98
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 891 578 678 292 332 459 826 870 1 130 1 534
Omsättningstillgångar 14 281 18 060 18 606 15 483 11 745 10 031 10 176 7 858 8 648 10 527
Tillgångar 16 172 18 639 19 284 15 775 12 077 10 490 11 002 8 727 9 777 12 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 025 5 409 7 058 4 340 2 903 3 746 2 751 931 880 2 285
Obeskattade reserver 4 852 4 497 3 307 2 046 989 245 0 0 0 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 000 0 350 550 680 930 2 180 3 176 4 189 3 686
Kortfristiga skulder 8 296 8 733 8 570 8 839 7 505 5 569 6 071 4 621 4 708 5 990
Skulder och eget kapital 16 172 18 639 19 284 15 775 12 077 10 490 11 002 8 727 9 777 12 061
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 441 184 504 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 439 3 612 3 619 2 782 3 397 3 476 3 166 3 811 4 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 542 1 602 1 515 1 130 1 497 1 691 1 476 1 847 2 089
Utdelning till aktieägare 0 4 800 4 400 0 1 250 0 0 0 0 0
Omsättning 36 133 34 489 32 549 28 748 24 850 24 375 24 934 21 784 22 955 27 050
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 9 9 8 11 13 12 14 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 517 4 311 3 617 3 194 3 106 2 216 1 918 1 799 1 633 1 687
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 623 579 570 489 445 431 402 440 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 381 5 069 4 824 4 596 3 266 1 878 1 475 787 -685 787
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,77% 5,96% 13,22% 15,69% 1,95% -2,24% 15,48% -5,56% -15,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,02% 26,64% 24,85% 28,37% 25,64% 15,82% 11,23% 3,84% -12,00% 3,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,78% 14,40% 14,73% 15,57% 12,46% 6,81% 4,96% 1,55% -5,13% 1,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,05% 28,50% 30,66% 31,99% 28,83% 26,58% 26,02% 21,64% 27,40% 30,90%
Rörelsekapital/omsättning 16,56% 27,04% 30,83% 23,11% 17,06% 18,31% 16,46% 14,99% 17,23% 16,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,92% 47,84% 49,98% 37,63% 30,07% 37,43% 25,00% 10,67% 9,00% 19,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,98% 165,56% 177,50% 131,72% 118,28% 140,49% 114,40% 88,42% 88,83% 84,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...