Visa allt om Nytida Månstenen AB
Visa allt om Nytida Månstenen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 135 207 127 340 122 416 117 627 113 774 73 544 106 995 33 620 100 840 96 078
Övrig omsättning 327 526 491 454 484 324 658 272 252 898
Rörelseresultat (EBIT) 36 888 31 629 30 220 27 465 23 267 16 469 20 000 2 403 14 650 5 880
Resultat efter finansnetto 36 886 31 627 30 379 27 829 23 836 17 067 20 257 2 392 14 792 7 299
Årets resultat 0 0 0 0 -59 0 0 0 0 7 299
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 489 1 676 2 736 2 701 2 700 2 622 2 462 2 591 2 480 2 167
Omsättningstillgångar 76 504 74 076 69 584 69 670 61 359 63 583 52 210 59 018 67 474 62 483
Tillgångar 77 993 75 752 72 320 72 371 64 059 66 205 54 672 61 609 69 954 64 650
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 199 9 199 9 199 9 199 9 199 9 258 9 258 9 258 9 258 9 258
Obeskattade reserver 96 96 258 258 258 274 242 194 206 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 68 698 66 457 62 863 62 914 54 602 56 673 45 172 52 157 60 490 55 392
Skulder och eget kapital 77 993 75 752 72 320 72 371 64 059 66 205 54 672 61 609 69 954 64 650
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 0 0 769
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 53 004 50 758 48 982 48 339 47 653 31 160 45 769 15 093 45 866 43 711
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 19 745 18 404 17 145 16 889 14 526 7 983 15 443 5 216 17 032 20 011
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 135 534 127 866 122 907 118 081 114 258 73 868 107 653 33 892 101 092 96 976
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 176 171 167 169 172 172 170 166 171 183
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 768 745 733 696 661 428 629 203 590 525
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 408 399 389 365 230 362 123 366 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 37 236 32 321 30 928 28 157 24 068 16 959 20 712 2 640 15 240 6 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,18% 4,02% 4,07% 3,39% 54,70% - 218,25% -66,66% 4,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,30% 41,75% 42,01% 38,45% 37,21% 25,78% 37,06% 3,90% 21,18% 11,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,28% 24,84% 24,82% 23,66% 20,95% 23,21% 18,93% 7,15% 14,69% 7,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,36% 97,97% 97,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5,77% 5,98% 5,49% 5,74% 5,94% 9,40% 6,58% 20,41% 6,93% 7,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,89% 12,24% 13,00% 12,99% 14,66% 14,29% 17,26% 15,26% 13,45% 14,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,36% 111,46% 110,69% 110,74% 112,38% 112,19% 115,58% 113,15% 111,55% 112,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...