Visa allt om Evidens International Aktiebolag
Visa allt om Evidens International Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 61 664 374 209 314 220 295 483 637 405
Övrig omsättning - - - - 38 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -65 89 -13 3 75 -101 -38 143 128 11
Resultat efter finansnetto -54 124 10 14 32 -75 14 133 -4 78
Årets resultat -54 102 10 10 32 -75 14 85 -45 71
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 22 22 22 22 25 8 13 20 12
Omsättningstillgångar 286 360 242 246 263 501 494 506 576 700
Tillgångar 308 382 265 268 285 526 502 520 595 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 315 213 203 193 161 336 441 452 597
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 68 52 65 92 365 166 78 143 115
Skulder och eget kapital 308 382 265 268 285 526 502 520 595 712
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 24 29 0 115 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 100 125 6 15 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 11 15 2 16 27 35 29 43 41
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 100 120 96 100
Omsättning 61 664 374 209 352 220 295 483 637 405
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 61 664 374 209 314 220 295 483 319 203
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 19 143 188 40 67 86 115 85 117 59
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -65 89 -13 3 78 -96 -33 149 134 18
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -90,81% 77,54% 78,95% -33,44% 42,73% -25,42% -38,92% -24,18% 57,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,21% 32,46% 3,77% 5,22% 85,26% -12,17% 3,19% 29,23% 24,71% 16,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -86,89% 18,67% 2,67% 6,70% 77,39% -29,09% 5,42% 31,47% 23,08% 28,40%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 390,16% 43,98% 50,80% 86,60% 54,46% 61,82% 111,19% 88,61% 67,97% 144,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,42% 82,46% 80,38% 75,75% 67,72% 30,61% 66,93% 84,81% 75,97% 83,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 595,83% 529,41% 465,38% 378,46% 285,87% 137,26% 297,59% 648,72% 402,80% 608,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...