Visa allt om Bollnäs Byggservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 14 206 10 633 7 762 6 905 5 240 4 064 3 591 3 586 3 760 3 092
Övrig omsättning 109 50 53 18 40 0 29 22 23 0
Rörelseresultat (EBIT) 606 1 227 666 689 480 190 223 433 -19 221
Resultat efter finansnetto 594 1 220 656 685 477 171 220 440 -13 223
Årets resultat 367 957 390 403 365 126 160 344 7 122
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 266 37 55 73 0 0 0 65 133 202
Omsättningstillgångar 3 690 4 010 2 610 2 607 1 403 1 124 1 374 1 007 1 205 1 076
Tillgångar 3 956 4 048 2 665 2 680 1 403 1 124 1 374 1 072 1 338 1 278
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 225 1 458 801 711 517 265 288 469 320 313
Obeskattade reserver 568 445 450 299 138 138 138 129 129 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 15 48 188 35 87 144 20 139 322
Kortfristiga skulder 2 163 2 129 1 366 1 482 713 635 803 455 750 487
Skulder och eget kapital 3 956 4 048 2 665 2 680 1 403 1 124 1 374 1 072 1 338 1 278
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 814 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 200
Löner till övriga anställda - - - - - 1 535 1 352 1 079 200 723
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 518 375 258 227 188
Utdelning till aktieägare 300 600 300 300 209 113 150 340 0 0
Omsättning 14 315 10 683 7 815 6 923 5 280 4 064 3 620 3 608 3 783 3 092
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 9 9 8 5 4 4 - 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 776 1 181 862 863 1 048 1 016 898 - 1 253 1 031
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 547 508 481 466 537 529 450 - 450 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 650 1 245 684 704 480 190 288 501 50 291
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,60% 36,99% 12,41% 31,77% 28,94% 13,17% 0,14% -4,63% 21,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,32% 30,31% 24,99% 25,75% 34,28% 16,90% 16,23% 41,32% -0,82% 17,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,27% 11,54% 8,58% 9,99% 9,18% 4,68% 6,21% 12,35% -0,29% 7,28%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,21% 62,30% 72,60% 72,51% 68,23% 68,48% 70,96% 69,46% 47,71% 57,76%
Rörelsekapital/omsättning 10,75% 17,69% 16,03% 16,29% 13,17% 12,03% 15,90% 15,39% 12,10% 19,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,16% 44,59% 43,23% 35,23% 44,52% 33,15% 28,79% 53,14% 31,02% 33,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,60% 188,35% 191,07% 175,91% 194,11% 174,02% 168,74% 221,32% 160,67% 220,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!