Visa allt om Slutplattan JAPLI 100794 AB
Visa allt om Slutplattan JAPLI 100794 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 0 0 2 185 2 848 4 145 4 362 5 207 5 702 6 090
Övrig omsättning - 3 60 4 343 2 132 2 - 32 -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -51 -216 3 791 -820 -74 23 233 420 -10
Resultat efter finansnetto -5 -61 -234 3 749 -918 -226 196 74 229 -110
Årets resultat -5 -61 -134 3 048 -918 -74 77 61 111 66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 34 2 942 3 047 3 232 3 286 3 447 3 575
Omsättningstillgångar 284 375 1 261 6 707 699 1 339 1 177 1 754 2 496 2 582
Tillgångar 284 375 1 262 6 742 3 642 4 386 4 410 5 040 5 943 6 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 253 258 619 3 753 705 1 623 1 697 1 620 1 559 1 447
Obeskattade reserver 0 0 0 100 0 0 152 69 80 14
Avsättningar (tkr) 0 72 62 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 477 1 938 1 993 2 595 2 697 2 895
Kortfristiga skulder 32 46 582 2 889 2 459 824 568 757 1 607 1 800
Skulder och eget kapital 284 375 1 262 6 742 3 642 4 386 4 410 5 040 5 943 6 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 - 707 529 388 557
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 19 - 614 1 004 300 308 411 650
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - 2 20 446 569 534 482 480 586
Utdelning till aktieägare 0 0 300 3 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 62 4 528 2 850 4 277 4 364 5 207 5 734 6 090
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 1 1 2 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 185 1 424 1 382 1 454 1 736 1 426 1 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 23 31 554 533 550 470 405 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -6 -51 -216 3 791 -751 -1 112 341 542 124
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -98,92% - -31,29% -4,97% -16,23% -8,68% -6,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -16,96% 56,23% -21,72% -1,69% 7,14% 4,44% 6,98% 1,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -10 700,00% 2 049,19% -27,77% -1,79% 7,22% 4,30% 7,28% 1,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% -131,35% 43,47% 70,52% 59,70% 61,42% 58,49% 53,37%
Rörelsekapital/omsättning - - 33 950,00% 2 063,78% -61,80% 12,42% 13,96% 19,15% 15,59% 12,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,08% 68,80% 49,05% 56,82% 19,36% 37,00% 41,02% 33,15% 27,20% 23,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 887,50% 815,22% 216,67% 232,12% 11,59% 93,57% 133,98% 153,63% 114,31% 135,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...