Visa allt om JPs Däck i Kristinehamn AB
Visa allt om JPs Däck i Kristinehamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 967 3 983 4 789 7 407 11 443 13 176 12 626 16 589 18 360 19 052
Övrig omsättning - 30 283 116 162 79 136 77 355 122
Rörelseresultat (EBIT) 104 417 -275 470 119 1 146 346 348 1 192 660
Resultat efter finansnetto 66 347 -339 368 55 1 091 260 258 1 029 666
Årets resultat 103 9 -239 54 180 780 69 182 1 487 457
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 097 1 089 120 172 182 1 097 1 533 1 233 1 757 622
Omsättningstillgångar 2 745 2 261 3 372 3 917 4 739 5 548 7 070 5 916 8 414 10 066
Tillgångar 3 841 3 350 3 491 4 089 4 921 6 645 8 603 7 148 10 171 10 688
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 201 98 89 176 362 1 482 702 633 3 391 2 805
Obeskattade reserver 0 38 0 100 0 190 159 0 0 1 034
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 110 28 138 200 442 482 522 562 1 000
Kortfristiga skulder 3 585 3 104 3 375 3 675 4 359 4 531 7 260 5 993 6 218 5 850
Skulder och eget kapital 3 841 3 350 3 491 4 089 4 921 6 645 8 603 7 148 10 171 10 688
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 400 385 369 353 372
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 841 653 1 300 1 154 1 903 1 388 1 236 1 102 1 018 1 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 344 219 506 507 735 703 687 620 626 591
Utdelning till aktieägare 0 0 0 50 240 0 0 0 440 900
Omsättning 3 967 4 013 5 072 7 523 11 605 13 255 12 762 16 666 18 715 19 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 4 4 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 992 1 328 1 197 1 852 1 635 2 196 2 104 2 765 3 060 3 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 299 297 455 418 377 417 389 351 339 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 147 460 -222 522 169 1 227 476 433 1 495 910
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,40% -16,83% -35,34% -35,27% -13,15% 4,36% -23,89% -9,65% -3,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,99% 12,45% -7,51% 11,52% 2,58% 17,26% 4,08% 5,37% 12,41% 7,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,90% 10,47% -5,47% 6,36% 1,11% 8,71% 2,78% 2,31% 6,87% 4,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,18% 52,67% 44,14% 39,23% 32,47% 34,51% 31,87% 22,30% 25,40% 24,34%
Rörelsekapital/omsättning -21,17% -21,16% -0,06% 3,27% 3,32% 7,72% -1,50% -0,46% 11,96% 22,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,23% 3,81% 2,55% 6,11% 7,36% 24,41% 9,52% 8,86% 33,34% 33,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,34% 23,90% 41,93% 19,35% 36,75% 45,99% 47,58% 36,59% 53,80% 70,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...