Visa allt om Stefan Jarl Aktiebolag
Visa allt om Stefan Jarl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 561 924 419 1 652 779 672 7 626 184 884 529
Övrig omsättning 2 206 91 256 36 457 75 - 61 - -
Rörelseresultat (EBIT) 203 167 -127 -452 46 -522 617 -103 11 -86
Resultat efter finansnetto 205 171 -111 -425 95 77 623 -77 24 -65
Årets resultat 115 130 -111 -157 42 80 320 4 9 53
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 299 239 284 142 136 257 1 640 1 603 1 784 870
Omsättningstillgångar 7 618 1 356 1 145 1 393 2 381 2 769 1 752 4 052 585 1 454
Tillgångar 7 917 1 594 1 429 1 535 2 518 3 026 3 392 5 656 2 368 2 324
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 541 1 525 1 350 1 461 1 868 2 076 2 246 1 753 1 748 1 740
Obeskattade reserver 50 0 0 0 268 239 299 130 213 213
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 326 69 79 73 382 712 847 3 772 406 372
Skulder och eget kapital 7 917 1 594 1 429 1 535 2 518 3 026 3 392 5 656 2 368 2 324
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 17 150 0 45 0 138
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 237 11 0 44 116 0 233 28 95 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 61 3 0 12 18 120 73 21 39 46
Utdelning till aktieägare 300 100 0 0 250 250 250 127 0 0
Omsättning 2 767 1 015 675 1 688 1 236 747 7 626 245 884 529
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 - 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 561 - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 251 - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 260 239 -33 -133 77 -461 1 700 -29 95 -19
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,29% 120,53% -74,64% 112,07% 15,92% -91,19% 4 044,57% -79,19% 67,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,59% 10,73% -7,77% -27,69% 4,05% 4,16% 18,37% -1,34% 1,01% -2,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,54% 18,51% -26,49% -25,73% 13,09% 18,75% 8,17% -41,30% 2,71% -12,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 230,30% 139,29% 254,42% 79,90% 256,61% 306,10% 11,87% 152,17% 20,25% 204,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,96% 95,67% 94,47% 95,18% 82,03% 74,43% 72,71% 32,65% 80,29% 81,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,42% 1 965,22% 1 449,37% 1 908,22% 623,30% 387,50% 205,67% 107,08% 138,92% 388,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...