Visa allt om Korpalycke Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 29 656 36 171 31 302 38 087 34 318 35 054 38 950 46 598 50 905 63 902
Övrig omsättning 91 0 228 45 0 54 371 98 59 27
Rörelseresultat (EBIT) -2 948 1 464 273 283 -749 486 1 654 -614 -654 2 900
Resultat efter finansnetto -2 987 1 397 304 307 -746 465 1 636 -700 -649 2 836
Årets resultat -62 861 109 418 124 417 1 188 33 -188 1 555
Balansräkningar (tkr)
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 402 2 538 2 700 2 938 3 042 3 816 3 587 3 637 3 976 2 401
Omsättningstillgångar 5 921 13 451 8 518 9 079 7 541 8 164 10 184 15 717 11 775 14 211
Tillgångar 8 323 15 990 11 218 12 017 10 583 11 980 13 771 19 354 15 751 16 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 414 4 475 3 614 4 506 4 088 3 963 4 346 3 158 3 365 4 853
Obeskattade reserver 206 1 737 1 449 1 337 1 603 2 516 2 413 2 331 3 120 3 581
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 177 1 316 0 0 0 336 16 2 977 0 0
Kortfristiga skulder 3 526 8 461 6 155 6 174 4 892 5 164 6 997 10 889 9 266 8 177
Skulder och eget kapital 8 323 15 990 11 218 12 017 10 583 11 980 13 771 19 354 15 751 16 611
Löner & utdelning (tkr)
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - - - 809 795
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 788 7 196 7 600 8 126 7 274 4 450 10 184 15 035 13 959 13 697
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 622 2 736 2 956 3 174 2 779 1 741 3 444 5 342 4 776 4 983
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 0 0 0 240 1 000
Omsättning 29 747 36 171 31 530 38 132 34 318 35 108 39 321 46 696 50 964 63 929
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 18 19 20 26 20 33 45 43 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 471 2 010 1 647 1 904 1 320 1 753 1 180 1 036 1 184 1 521
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 560 566 583 401 330 417 468 468 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 735 1 677 481 554 -389 898 2 044 -99 -157 3 395
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,01% 15,55% -17,81% 10,98% -2,10% -10,00% -16,41% -8,46% -20,34% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -35,42% 9,16% 2,83% 2,63% -6,95% 4,10% 12,29% -3,07% -3,87% 17,75%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,94% 4,05% 1,02% 0,83% -2,14% 1,40% 4,34% -1,28% -1,20% 4,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,67% 33,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,08% 13,80% 7,55% 7,63% 7,72% 8,56% 8,18% 10,36% 4,93% 9,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,96% 36,46% 42,29% 46,18% 50,44% 49,46% 45,23% 25,19% 35,96% 45,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,18% 157,37% 135,63% 142,40% 147,38% 153,31% 105,96% 117,35% 108,78% 167,02%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...