Visa allt om ESSVE Sverige AB
Visa allt om ESSVE Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 340 885 333 992 315 379 280 508 269 568 256 860 297 094 381 370 394 068 300 223
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 294 43 239 34 599 15 381 15 307 20 346 18 843 35 987 42 320 27 250
Resultat efter finansnetto 11 719 42 455 34 153 15 228 14 936 19 717 18 333 36 099 42 203 27 300
Årets resultat -181 -199 26 609 11 198 10 968 14 524 13 269 25 941 30 296 19 594
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 28 0 13 896 28 917 49 95 176 187 222
Omsättningstillgångar 104 952 103 613 121 792 92 300 79 311 100 777 108 233 131 602 93 390 81 746
Tillgångar 104 952 103 641 121 792 106 196 108 228 100 826 108 328 131 778 93 577 81 968
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 672 15 853 16 052 15 963 16 004 16 091 16 086 15 715 14 254 13 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 18 101 17 083 16 494 15 567 15 891 14 388 13 532 11 926 12 456 9 659
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 71 179 70 705 89 246 74 666 76 333 70 347 78 710 104 137 66 867 59 047
Skulder och eget kapital 104 952 103 641 121 792 106 196 108 228 100 826 108 328 131 778 93 577 81 968
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD - 1 332 1 177 950 1 417 1 004 1 120 1 141 1 484 326 1 725
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 167 92 195 234 - 280
Löner till övriga anställda 17 480 13 714 12 693 11 958 10 628 10 889 10 453 15 709 15 076 13 155
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 98 303 1 959 1 173 872
Sociala kostnader 7 839 6 391 6 231 4 878 6 354 5 267 6 789 6 204 7 663 6 855
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 340 885 333 992 315 379 280 508 269 568 256 860 297 094 381 370 394 068 300 223
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 26 23 27 26 25 29 35 36 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 174 12 846 13 712 10 389 10 368 10 274 10 245 10 896 10 946 9 685
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 975 899 916 702 764 686 633 659 41 863 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 307 43 252 34 601 15 402 15 333 20 392 18 926 36 081 42 447 27 372
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,06% 5,90% 12,43% 4,06% 4,95% -13,54% -22,10% -3,22% 31,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,80% 41,83% 28,64% 14,97% 14,43% 20,23% 17,43% 27,76% 45,72% 33,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,63% 12,98% 11,06% 5,67% 5,79% 7,94% 6,36% 9,59% 10,86% 9,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,23% 35,17% 33,84% 29,17% 32,52% 33,63% 26,38% 27,79% 27,60% 28,74%
Rörelsekapital/omsättning 9,91% 9,85% 10,32% 6,29% 1,10% 11,85% 9,94% 7,20% 6,73% 7,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,93% 15,30% 13,18% 15,03% 14,79% 15,96% 14,85% 11,93% 15,23% 16,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,45% 146,54% 136,47% 123,21% 103,90% 143,26% 137,51% 126,37% 139,67% 138,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...