Visa allt om LKAB Wassara AB
Visa allt om LKAB Wassara AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 116 224 77 120 84 809 98 997 90 371 69 810 85 642 68 368 56 175 59 104
Övrig omsättning 17 497 44 093 26 714 18 959 6 456 123 729 119 - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 618 1 106 3 921 11 524 10 659 -376 12 055 3 300 -3 099 2 900
Resultat efter finansnetto 16 855 453 3 177 10 953 8 597 -743 11 826 2 618 -3 398 2 499
Årets resultat -98 -40 445 -577 756 -3 070 8 211 1 887 -2 545 1 747
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 424 21 122 28 103 30 624 33 932 27 250 8 223 11 529 13 267 10 554
Omsättningstillgångar 60 675 60 478 57 652 54 695 40 200 27 264 39 607 28 716 20 666 27 921
Tillgångar 80 099 81 599 85 755 85 319 74 131 54 513 47 830 40 245 33 933 38 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 203 25 368 27 272 26 827 22 593 19 265 22 835 14 624 12 737 15 822
Obeskattade reserver 13 629 13 342 12 848 10 264 8 264 3 679 465 465 0 0
Avsättningar (tkr) 280 280 280 280 280 320 602 354 0 0
Långfristiga skulder 8 700 24 650 26 100 27 550 29 000 3 600 4 800 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 287 17 960 19 255 20 398 13 994 27 650 19 128 24 802 21 196 22 653
Skulder och eget kapital 80 099 81 599 85 755 85 319 74 131 54 513 47 830 40 245 33 933 38 475
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 1 190 1 162 1 385 1 508 912 1 198 1 056 1 087
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 342 22 977 25 201 25 634 22 074 16 595 16 076 15 159 9 257 9 664
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 227 12 515 13 343 11 483 9 894 8 966 8 444 7 928 5 220 4 675
Utdelning till aktieägare 6 000 1 789 1 865 0 0 0 500 0 0 540
Omsättning 133 721 121 213 111 523 117 956 96 827 69 933 86 371 68 487 56 175 59 104
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 41 41 46 47 41 33 29 31 19 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 835 1 881 1 844 2 106 2 204 2 115 2 953 2 205 2 957 3 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 941 866 864 814 813 820 877 783 818 812
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 814 8 457 11 611 17 322 14 572 1 724 15 647 6 280 -2 494 3 370
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 50,71% -9,07% -14,33% 9,55% 29,45% -18,49% 25,27% 21,71% -4,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,01% 1,48% 4,64% 13,81% 12,45% -0,59% 25,58% 8,22% -9,11% 7,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,17% 1,57% 4,69% 11,91% 10,21% -0,46% 14,28% 4,84% -5,50% 5,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,18% 31,79% 37,23% 38,08% 42,13% 38,66% 47,07% 45,69% 42,08% 37,25%
Rörelsekapital/omsättning 33,89% 55,13% 45,27% 34,64% 29,00% -0,55% 23,91% 5,72% -0,94% 8,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,47% 43,84% 43,49% 40,83% 39,17% 40,31% 48,46% 37,19% 37,54% 41,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,30% 207,69% 166,41% 147,19% 105,40% 28,63% 91,24% 55,81% 40,84% 45,34%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...