Visa allt om Sista versen 25356 AB
Visa allt om Sista versen 25356 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 788 5 166 6 637 5 908 6 042 6 802 7 490 7 373 6 770
Övrig omsättning 172 - - - - 874 1 015 858 769 945
Rörelseresultat (EBIT) 67 -176 -40 83 107 20 41 105 156 38
Resultat efter finansnetto 48 -207 -51 82 107 15 41 105 150 18
Årets resultat 48 -207 -51 82 100 2 23 49 76 3
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 255 241 246 253 260 315 330 319 334
Omsättningstillgångar 127 198 778 685 896 870 688 997 1 037 842
Tillgångar 142 453 1 019 931 1 149 1 130 1 003 1 328 1 356 1 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -50 -98 184 235 154 312 310 286 237 161
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 85 79 78 48 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 152 487 286 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 65 549 696 995 734 616 964 1 072 1 008
Skulder och eget kapital 142 453 1 019 931 1 149 1 130 1 003 1 328 1 356 1 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 3 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 159 251 356 376 439 436 359 439
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 1 120 126 130 153 149 157 143 200
Utdelning till aktieägare 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 172 788 5 166 6 637 5 908 6 916 7 817 8 348 8 142 7 715
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 1 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 5 166 2 212 1 969 2 014 2 267 2 497 2 458 2 257
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 280 130 162 178 197 198 168 215
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 -170 -34 90 114 27 48 112 162 66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -84,75% -22,16% 12,34% -2,22% -11,17% -9,19% 1,59% 8,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -38,85% -3,93% 9,02% 9,40% 1,77% 4,29% 8,28% 11,50% 3,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -22,34% -0,77% 1,27% 1,83% 0,33% 0,63% 1,47% 2,12% 0,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 11,19% 14,40% 13,93% 2,17% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - 16,88% 4,43% -0,17% -1,68% 2,25% 1,06% 0,44% -0,47% -2,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -35,21% -21,63% 18,06% 25,24% 13,40% 33,15% 36,58% 25,77% 20,03% 14,17%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 317,50% 304,62% 141,71% 98,42% 90,05% 118,53% 111,04% 102,39% 96,74% 83,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...