Visa allt om Blond Belysning Aktiebolag
Visa allt om Blond Belysning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 10 506 8 414 8 492 7 967 8 307 6 679 7 733 7 737 8 208 8 623
Övrig omsättning - - - - 9 72 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 184 398 180 257 353 -132 -138 165 232 122
Resultat efter finansnetto 1 158 329 98 215 177 -231 -242 2 92 30
Årets resultat 701 177 70 2 1 -133 2 1 55 24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 785 1 208 1 164 1 266 1 273 1 402 1 553 1 744 1 434 1 407
Omsättningstillgångar 2 346 2 547 2 791 2 817 3 269 2 570 2 942 3 147 2 984 2 859
Tillgångar 5 130 3 755 3 955 4 083 4 542 3 972 4 495 4 891 4 418 4 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 516 815 638 617 615 614 747 745 794 799
Obeskattade reserver 697 450 358 360 176 0 98 357 381 390
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 800 921 1 244 1 372 1 627 2 261 2 212 2 268 1 495 1 661
Kortfristiga skulder 2 117 1 568 1 715 1 733 2 123 1 097 1 438 1 521 1 749 1 417
Skulder och eget kapital 5 130 3 755 3 955 4 083 4 542 3 972 4 495 4 891 4 418 4 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 615 618 581 868
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 121 2 185 2 083 1 913 1 952 1 818 1 315 1 396 1 330 1 373
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 811 790 848 783 788 654 708 706 834 1 048
Utdelning till aktieägare 500 0 0 50 0 0 0 0 50 60
Omsättning 10 506 8 414 8 492 7 967 8 316 6 751 7 733 7 737 8 208 8 623
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 501 1 202 1 213 1 138 1 187 954 1 105 967 1 026 1 078
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 430 424 391 402 361 400 356 369 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 433 618 381 444 533 52 79 397 428 319
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 24,86% -0,92% 6,59% -4,09% 24,37% -13,63% -0,05% -5,74% -4,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,12% 10,68% 4,73% 7,98% 7,84% -2,87% -2,91% 3,39% 5,32% 3,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,29% 4,77% 2,20% 4,09% 4,29% -1,71% -1,69% 2,15% 2,86% 1,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 65,33% 63,99% 69,56% 63,57% 63,24% 65,00% 66,02%
Rörelsekapital/omsättning 2,18% 11,64% 12,67% 13,61% 13,80% 22,05% 19,45% 21,02% 15,05% 16,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,15% 31,05% 23,19% 21,61% 16,40% 15,46% 18,23% 20,49% 24,18% 25,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,23% 63,01% 77,20% 72,13% 63,68% 47,31% 66,27% 76,20% 58,89% 65,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...