Visa allt om Vildmarksdata Aktiebolag
Visa allt om Vildmarksdata Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 248 4 799 4 481 5 187 4 719 4 357 3 996 3 568 3 244 2 550
Övrig omsättning 244 231 129 36 - - 35 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) -104 -89 -374 30 237 -12 12 486 459 397
Resultat efter finansnetto -77 -59 33 73 279 -9 15 506 481 415
Årets resultat 3 46 107 98 147 72 28 228 256 217
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 791 780 993 1 026 694 735 1 024 878 396 355
Omsättningstillgångar 1 220 1 051 809 960 1 254 1 046 715 1 231 1 723 1 084
Tillgångar 2 011 1 830 1 802 1 986 1 948 1 781 1 739 2 109 2 119 1 439
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 667 664 618 512 564 567 495 661 688 538
Obeskattade reserver 95 178 304 413 469 403 524 554 361 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 249 988 880 1 062 915 811 720 893 1 069 651
Skulder och eget kapital 2 011 1 830 1 802 1 986 1 948 1 781 1 739 2 109 2 119 1 439
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 249 1 313 1 214 1 201 134 1 111 928 794 934
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 032 1 360 1 411 1 094 48 820 466 316 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 913 1 101 1 031 916 811 748 510 588 322
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0
Omsättning 5 492 5 030 4 610 5 223 4 719 4 357 4 031 3 571 3 244 2 550
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 9 9 8 8 7 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 750 686 498 576 590 545 571 714 649 638
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 516 469 374 418 410 376 396 386 347 326
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 132 135 -210 210 405 197 248 668 603 525
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,36% 7,10% -13,61% 9,92% 8,31% 9,03% 12,00% 9,99% 27,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,78% -3,17% 2,00% 3,73% 14,37% -0,45% 0,86% 24,18% 22,84% 28,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,45% -1,21% 0,80% 1,43% 5,93% -0,18% 0,38% 14,29% 14,92% 16,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 83,57% 83,39% 86,34% 90,73% 89,83% 89,03% 88,29% 84,92% 90,17% 88,63%
Rörelsekapital/omsättning -0,55% 1,31% -1,58% -1,97% 7,18% 5,39% -0,13% 9,47% 20,16% 16,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,85% 43,87% 47,45% 42,00% 46,70% 48,51% 50,67% 50,70% 44,73% 49,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,72% 106,38% 91,93% 90,40% 137,05% 128,98% 99,31% 137,74% 160,24% 166,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...