Visa allt om Lövenheim Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Lövenheim Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 265 337 341 360 326 336 332 297 268 217
Övrig omsättning - - 17 21 1 - 900 865 976 816
Rörelseresultat (EBIT) -505 -360 -341 -512 -524 -561 264 213 130 17
Resultat efter finansnetto 450 558 588 309 329 341 277 243 129 47
Årets resultat 275 319 326 142 149 183 190 180 86 38
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 120 2 027 1 529 1 251 501 560 522 602 538 40
Omsättningstillgångar 336 111 183 105 736 470 324 182 259 786
Tillgångar 2 457 2 138 1 712 1 356 1 238 1 031 847 785 797 827
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 144 869 750 424 382 382 399 329 249 163
Obeskattade reserver 688 583 439 281 188 88 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 624 685 522 651 668 560 447 455 547 664
Skulder och eget kapital 2 457 2 138 1 712 1 356 1 238 1 031 847 785 797 827
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - - 0 478 435 552 503
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 389 328 293 450 380 454 1 6 6 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 190 171 177 225 218 747 262 237 264 239
Utdelning till aktieägare 100 0 200 0 100 150 200 120 100 0
Omsättning 265 337 358 381 327 336 1 232 1 162 1 244 1 033
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 265 337 341 360 326 336 332 297 268 217
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 573 491 455 669 600 709 767 705 863 779
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -454 -309 -290 -461 -524 -561 264 213 157 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,36% -1,17% -5,28% 10,43% -2,98% 1,20% 11,78% 10,82% 23,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,72% 26,10% 35,28% 26,40% 30,69% 33,07% 32,70% 30,96% 18,19% 6,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 173,58% 165,58% 177,13% 99,44% 116,56% 101,49% 83,43% 81,82% 54,10% 23,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,70% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -108,68% -170,33% -99,41% -151,67% 20,86% -26,79% -37,05% -91,92% -107,46% 56,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,40% 61,91% 63,81% 46,54% 42,05% 43,34% 47,11% 41,91% 31,24% 19,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,85% 16,20% 35,06% 16,13% 110,18% 83,93% 72,48% 40,00% 47,35% 118,37%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...