Visa allt om Tack Presentreklam AB
Visa allt om Tack Presentreklam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 999 1 876 1 665 1 587 1 580 1 718 1 807 1 962 1 933 1 728
Övrig omsättning 239 10 - - - 13 54 17 64 6
Rörelseresultat (EBIT) 84 19 -4 60 57 43 -74 24 -105 36
Resultat efter finansnetto 76 6 -19 45 35 17 -100 3 -120 24
Årets resultat 57 6 -19 45 35 17 -100 3 -113 10
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 48 65 82 108 139 39 57 68 65
Omsättningstillgångar 467 506 458 381 321 401 614 571 476 473
Tillgångar 498 553 523 464 429 540 654 629 544 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 197 140 134 153 107 72 55 55 52 133
Obeskattade reserver 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 67 107 147 0 17 52 93
Kortfristiga skulder 289 413 363 245 215 321 599 557 440 305
Skulder och eget kapital 498 553 523 464 429 540 654 629 544 538
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - - 313 230 230 220 206 246
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 501 526 513 278 0 129 267 208 352 125
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 210 199 209 118 130 152 190 196 208 140
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 238 1 886 1 665 1 587 1 580 1 731 1 861 1 979 1 997 1 734
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 000 938 833 1 587 790 859 904 981 644 864
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 366 284 274 406 230 266 355 322 264 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 19 -4 68 71 58 -56 43 -64 68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,56% 12,67% 4,91% 0,44% -8,03% -4,93% -7,90% 1,50% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,87% 3,44% -0,76% 12,93% 13,29% 7,96% -11,01% 3,82% -19,12% 6,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,20% 1,01% -0,24% 3,78% 3,61% 2,50% -3,98% 1,22% -5,38% 2,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,57% 50,91% 53,99% 52,99% 53,67% 53,55% 53,68% 51,83% 49,92% 55,09%
Rörelsekapital/omsättning 8,90% 4,96% 5,71% 8,57% 6,71% 4,66% 0,83% 0,71% 1,86% 9,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,28% 25,32% 25,62% 32,97% 24,94% 13,33% 8,41% 8,74% 9,56% 25,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 92,04% 76,27% 75,21% 85,71% 65,58% 65,73% 70,45% 65,71% 55,68% 79,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...