Visa allt om Draken Arkitektur Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 3 388 3 903 3 711 3 550 3 152 3 656 3 454 3 114 3 129 3 113
Övrig omsättning 106 0 3 277 75 74 141 74 77 78
Rörelseresultat (EBIT) 560 731 636 708 432 767 852 201 418 358
Resultat efter finansnetto 561 732 803 709 812 789 911 259 330 281
Årets resultat 511 466 483 579 788 426 473 117 158 112
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 244 1 096 1 000 904 816 720 664 591 411 306
Omsättningstillgångar 2 971 2 485 2 409 3 164 2 628 4 138 3 704 3 324 3 278 3 218
Tillgångar 4 215 3 581 3 409 4 068 3 444 4 858 4 369 3 915 3 689 3 524
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 407 896 970 1 007 1 179 2 591 2 321 2 004 2 028 1 911
Obeskattade reserver 778 799 743 637 752 995 849 635 635 608
Avsättningar (tkr) 1 481 1 362 1 243 1 123 1 004 712 616 591 411 306
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 548 524 454 1 300 511 561 583 685 615 699
Skulder och eget kapital 4 215 3 581 3 409 4 068 3 444 4 858 4 369 3 915 3 689 3 524
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 901 952 515 439 446
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 545 442 737 561 517
Utdelning till aktieägare 530 0 540 520 750 2 200 156 156 141 0
Omsättning 3 494 3 903 3 714 3 827 3 227 3 730 3 595 3 188 3 206 3 191
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 694 1 952 1 856 1 775 1 576 1 828 1 727 1 557 1 565 1 557
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 852 899 861 853 744 727 704 871 750 730
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 560 731 636 708 432 767 852 201 418 358
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -13,19% 5,17% 4,54% 12,63% -13,79% 5,85% 10,92% -0,48% 0,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,33% 20,44% 23,56% 17,43% 23,58% 16,24% 20,85% 6,59% 11,68% 10,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,59% 18,75% 21,64% 19,97% 25,76% 21,58% 26,38% 8,29% 13,77% 11,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,23% 80,27% 79,17% 78,87% 79,82% 77,05% 80,34% 79,09% 78,59% 75,04%
Rörelsekapital/omsättning 71,52% 50,24% 52,68% 52,51% 67,16% 97,84% 90,36% 84,75% 85,11% 80,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,78% 42,42% 45,45% 36,97% 51,26% 69,31% 68,28% 63,84% 67,66% 66,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 542,15% 474,24% 530,62% 243,38% 514,29% 737,61% 635,33% 485,26% 533,01% 460,37%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...