Visa allt om Avloppsrallarna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 64 540 53 802 63 742 52 558 51 042 58 379 50 783 47 624 35 101 36 081
Övrig omsättning 636 497 0 59 0 0 729 0 257 0
Rörelseresultat (EBIT) 18 097 12 117 17 890 13 737 13 319 16 866 13 042 8 722 6 022 7 674
Resultat efter finansnetto 24 249 13 903 20 810 17 750 15 106 18 473 15 692 9 994 8 226 9 719
Årets resultat 17 485 8 662 13 081 11 419 9 218 11 251 9 464 6 333 5 352 5 514
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 935 36 606 38 486 25 478 23 055 21 705 18 677 21 782 10 829 17 258
Omsättningstillgångar 83 861 79 470 62 242 60 261 53 584 53 819 42 853 30 464 29 392 19 962
Tillgångar 121 796 116 076 100 728 85 739 76 640 75 525 61 530 52 246 40 221 37 220
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 585 68 502 63 584 54 396 46 854 41 265 33 135 26 556 22 197 18 846
Obeskattade reserver 35 148 32 714 30 456 26 481 23 454 20 217 16 237 12 731 10 924 9 627
Avsättningar (tkr) 0 0 0 263 255 292 254 237 176 180
Långfristiga skulder 7 000 8 000 0 0 0 5 453 5 215 5 228 251 2 205
Kortfristiga skulder 8 062 6 860 6 688 4 599 6 077 8 297 6 690 7 493 6 672 6 361
Skulder och eget kapital 121 796 116 076 100 728 85 739 76 640 75 525 61 530 52 246 40 221 37 220
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 779 1 570 1 477 1 613 1 558
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 6 309 4 571 4 783 3 965 3 113
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 3 657 2 581 2 654 2 458 1 929
Utdelning till aktieägare 4 401 0 0 0 0 3 630 3 120 2 886 1 974 2 001
Omsättning 65 176 54 299 63 742 52 617 51 042 58 379 51 512 47 624 35 358 36 081
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 16 15 15 15 14 13 13 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 796 3 363 4 249 3 504 3 403 4 170 3 906 3 663 2 925 3 007
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 790 782 794 695 750 864 713 731 715 581
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 301 17 750 22 485 19 637 17 736 21 561 16 642 12 937 8 656 10 431
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,96% -15,59% 21,28% 2,97% -12,57% 14,96% 6,63% 35,68% -2,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,04% 13,84% 20,70% 20,71% 19,81% 24,61% 25,69% 19,36% 20,54% 26,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,82% 29,86% 32,71% 33,78% 29,74% 31,83% 31,12% 21,24% 23,54% 27,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,76% 64,57% 61,42% 65,12% 64,80% 66,81% 59,44% 58,28% 61,61% 60,07%
Rörelsekapital/omsättning 117,44% 134,96% 87,15% 105,91% 93,07% 77,98% 71,21% 48,23% 64,73% 37,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,28% 81,00% 86,71% 87,53% 85,01% 75,52% 74,44% 69,84% 75,20% 69,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 031,17% 1 141,91% 926,45% 1 296,52% 879,73% 641,24% 633,06% 401,41% 434,16% 307,40%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!