Visa allt om Asperö Fisk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 73 234 84 140 71 503 74 944 68 162 65 260 59 007 57 881 56 734 50 224
Övrig omsättning 76 139 332 118 119 195 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -1 074 1 308 468 373 506 1 408 1 325 100 1 047 553
Resultat efter finansnetto -952 1 247 359 430 322 1 318 1 225 144 1 028 793
Årets resultat -952 975 274 331 246 1 023 952 309 566 621
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 176 1 518 1 651 1 705 1 651 1 134 1 335 951 373 611
Omsättningstillgångar 16 353 17 790 16 048 16 329 15 567 16 680 13 368 13 372 14 729 12 514
Tillgångar 17 529 19 308 17 698 18 034 17 218 17 814 14 702 14 324 15 102 13 125
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 738 13 690 12 714 12 441 12 109 11 863 10 840 9 888 9 580 9 013
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 258 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 792 5 619 4 984 5 594 5 109 5 951 3 862 4 435 5 265 4 111
Skulder och eget kapital 17 529 19 308 17 698 18 034 17 218 17 814 14 702 14 324 15 102 13 125
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 4 887 4 854 4 601 4 578 4 049
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 1 997 2 006 2 017 1 941 1 679
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 73 310 84 279 71 835 75 062 68 281 65 455 59 007 57 881 56 734 50 224
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 882 5 609 4 767 4 996 4 544 4 351 3 934 3 859 3 782 3 587
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 499 532 499 457 433 461 460 444 440 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -732 1 655 781 608 702 1 574 1 511 319 1 380 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -12,96% 17,67% -4,59% 9,95% 4,45% 10,60% 1,95% 2,02% 12,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,80% 7,29% 3,05% 3,19% 3,73% 8,77% 9,99% 1,95% 8,30% 7,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,15% 1,67% 0,76% 0,77% 0,94% 2,39% 2,49% 0,48% 2,21% 1,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 14,56% 15,45% 16,10% 15,03% 15,72% 18,06% 19,50% 16,93% 19,59% 19,45%
Rörelsekapital/omsättning 15,79% 14,47% 15,47% 14,32% 15,34% 16,44% 16,11% 15,44% 16,68% 16,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 72,67% 70,90% 71,84% 68,99% 70,33% 66,59% 73,73% 69,03% 64,69% 68,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 331,51% 304,64% 306,54% 277,76% 291,88% 271,21% 331,72% 287,85% 269,36% 291,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!