Visa allt om Sista versen 23345 AB
Visa allt om Sista versen 23345 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 402 273 397 556 498 796 987 881 751 998
Övrig omsättning - - - - 693 - - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 42 194 -139 202 23 63 74 78 162
Resultat efter finansnetto 35 39 191 -142 189 -1 25 36 47 132
Årets resultat 22 22 151 -95 104 2 17 21 33 127
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 15 18 21 24 328 321 324 334 339
Omsättningstillgångar 253 211 310 86 291 176 173 208 166 183
Tillgångar 265 226 327 107 316 504 494 532 500 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 128 132 209 58 153 49 47 30 9 -24
Obeskattade reserver 44 38 27 9 56 8 12 12 6 6
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 232 311 319 331 329
Kortfristiga skulder 92 57 90 40 106 215 123 171 153 209
Skulder och eget kapital 265 226 327 107 316 504 494 532 500 522
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 451 197 229 359 212 261
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 90 27 18 375 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 3 3 39 52 51 60 111 64 77
Utdelning till aktieägare 40 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 402 273 397 556 1 191 796 987 897 751 998
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 201 137 199 278 249 398 494 441 376 499
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 61 28 20 219 260 138 148 241 141 176
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 45 197 -135 206 27 66 77 83 168
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 47,25% -31,23% -28,60% 11,65% -37,44% -19,35% 12,03% 17,31% -24,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,72% 19,03% 59,33% -127,10% 64,24% 4,76% 12,75% 13,91% 15,60% 31,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,70% 15,75% 48,87% -24,46% 40,76% 3,02% 6,38% 8,40% 10,39% 16,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,43% 67,03% 77,33% 74,82% 53,01% 70,98% 58,26% 75,26% 71,64% 71,54%
Rörelsekapital/omsättning 40,05% 56,41% 55,42% 8,27% 37,15% -4,90% 5,07% 4,20% 1,73% -2,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,25% 71,52% 70,00% 60,40% 61,48% 10,89% 11,26% 7,26% 2,66% -3,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 275,00% 370,18% 344,44% 215,00% 274,53% 65,12% 23,58% 4,09% 5,23% 9,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...