Visa allt om Plåtslagarelind Montagebolag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 14 950 14 806 9 599 8 810 10 371 9 333 7 126 7 195 8 414 7 687
Övrig omsättning 488 402 528 539 259 300 593 451 338 555
Rörelseresultat (EBIT) 1 903 910 416 686 740 351 413 338 653 704
Resultat efter finansnetto 1 871 901 407 701 728 340 375 292 574 618
Årets resultat 1 187 670 396 508 658 295 319 172 307 252
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 480 2 168 1 736 1 819 1 866 1 489 1 675 2 396 2 680 2 532
Omsättningstillgångar 4 713 5 631 3 137 3 211 4 181 4 395 2 715 3 131 2 384 2 769
Tillgångar 8 193 7 798 4 873 5 029 6 047 5 884 4 390 5 528 5 064 5 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 175 1 989 1 497 1 521 1 613 1 355 1 459 1 290 1 267 1 105
Obeskattade reserver 1 512 1 157 1 117 1 225 1 181 1 303 1 353 1 396 1 332 1 183
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 047 1 617 578 1 001 1 136 909 663 1 509 1 572 1 689
Kortfristiga skulder 2 458 3 036 1 680 1 283 2 117 2 317 915 1 333 893 1 325
Skulder och eget kapital 8 193 7 798 4 873 5 029 6 047 5 884 4 390 5 528 5 064 5 301
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 2 805 2 521 2 538 2 775 2 196
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 - 1 012 919 1 000 1 056 822
Utdelning till aktieägare 2 000 0 178 420 600 400 400 150 150 145
Omsättning 15 438 15 208 10 127 9 349 10 630 9 633 7 719 7 646 8 752 8 242
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 9 9 9 9 8 9 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 246 1 234 1 067 979 1 152 1 037 891 799 841 961
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 476 529 450 453 431 416 360 357 360
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 127 1 065 567 834 900 502 595 564 927 957
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,97% 54,25% 8,96% -15,05% 11,12% 30,97% -0,96% -14,49% 9,46% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,24% 11,71% 8,58% 14,20% 12,27% 6,03% 9,45% 6,33% 12,89% 13,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,74% 6,17% 4,35% 8,10% 7,15% 3,80% 5,82% 4,86% 7,76% 9,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,79% 60,02% 70,58% 70,26% 64,76% 64,82% 69,23% 68,09% 67,66% 61,94%
Rörelsekapital/omsättning 15,08% 17,53% 15,18% 21,88% 19,90% 22,27% 25,26% 24,99% 17,72% 18,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,15% 37,08% 48,60% 49,24% 41,91% 40,30% 57,27% 43,03% 44,41% 37,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 167,41% 174,24% 167,26% 225,57% 187,81% 173,11% 276,07% 217,40% 245,35% 195,70%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...