Visa allt om Bertil Björkman Bil AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 612 635 486 923 392 419 424 161 410 062 622 530 854 943 617 119 538 639 591 813
Övrig omsättning 13 634 10 897 7 727 17 141 10 596 6 840 11 122 10 427 9 267 10 027
Rörelseresultat (EBIT) 17 827 9 200 3 987 -5 220 -4 044 -42 408 -5 217 5 865 2 201 10 557
Resultat efter finansnetto 15 709 7 245 2 128 -8 560 -6 573 11 225 -2 316 2 269 -1 690 8 006
Årets resultat 18 209 245 2 128 -6 702 -4 888 11 225 3 629 1 346 -24 3 202
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 478 4 333 4 801 7 125 10 498 8 345 13 967 4 271 2 699 3 130
Omsättningstillgångar 91 287 71 912 65 257 66 841 95 486 100 258 280 210 155 895 133 154 128 865
Tillgångar 100 764 76 245 70 058 73 966 105 984 108 603 294 177 160 165 135 853 131 995
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 371 18 162 17 916 15 789 22 491 27 379 16 154 12 525 11 179 11 204
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 478 2 158 2 158 5 217 4 743 4 652
Avsättningar (tkr) 176 171 142 151 428 319 157 141 104 188
Långfristiga skulder 23 723 32 104 24 838 39 844 37 418 29 859 89 340 43 762 43 524 39 552
Kortfristiga skulder 40 495 25 808 27 161 18 183 44 169 48 887 186 368 98 520 76 303 76 400
Skulder och eget kapital 100 764 76 245 70 058 73 966 105 984 108 603 294 177 160 165 135 853 131 995
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 2 663 1 884 1 251 1 126 1 797 1 445 1 291 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 40 881 35 696 31 285 42 250 39 973 45 865 48 299 24 330 24 233 21 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 18 216 16 264 14 114 18 312 17 350 19 572 18 719 10 729 10 130 8 938
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 626 269 497 820 400 146 441 302 420 658 629 370 866 065 627 546 547 906 601 840
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 103 88 83 156 121 116 181 84 74 73
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 948 5 533 4 728 2 719 3 389 5 367 4 723 7 347 7 279 8 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 613 573 406 502 598 390 433 474 427
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 20 292 11 289 6 201 -2 420 -1 617 -39 554 -4 024 6 655 2 992 11 365
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,82% 24,08% -7,48% 3,44% -34,13% -27,18% 38,54% 14,57% -8,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,84% 12,10% 5,70% -7,04% -3,80% 13,31% 0,96% 3,97% 1,91% 8,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,93% 1,89% 1,02% -1,23% -0,98% 2,32% 0,33% 1,03% 0,48% 1,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,56% 17,11% 18,47% 18,63% 19,97% 11,98% 12,90% 9,81% 10,36% 10,06%
Rörelsekapital/omsättning 8,29% 9,47% 9,71% 11,47% 12,51% 8,25% 10,98% 9,30% 10,55% 8,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,10% 23,82% 25,57% 21,35% 22,31% 26,76% 6,06% 10,36% 10,80% 11,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 128,46% 131,58% 152,24% 249,75% 71,19% 83,72% 61,79% 74,53% 58,05% 51,34%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...