Visa allt om Car i Kristinehamn Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Nettoomsättning 48 286 37 250 27 999 42 021 41 606 45 390 45 206 51 010 44 634 53 597
Övrig omsättning 409 220 220 224 235 257 238 238 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 639 114 -1 075 -116 -128 440 742 1 479 314 905
Resultat efter finansnetto 543 29 -1 140 -186 -187 364 650 1 383 216 789
Årets resultat 81 29 -243 4 79 141 384 1 063 220 382
Balansräkningar (tkr)
2021-06 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 437 7 051 5 611 7 270 7 861 8 726 9 140 9 319 9 940 10 505
Omsättningstillgångar 8 584 5 739 5 523 7 379 5 794 7 678 6 475 6 330 5 195 6 231
Tillgångar 12 021 12 790 11 134 14 649 13 654 16 404 15 615 15 649 15 135 16 737
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 878 6 797 6 767 7 011 7 007 7 078 7 140 7 606 6 542 8 008
Obeskattade reserver 462 0 0 896 1 086 1 352 1 129 1 014 1 171 1 176
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 380 2 492 2 604 1 800 2 000 2 200 2 200 2 400 2 350
Kortfristiga skulder 4 681 3 614 1 875 4 138 3 761 5 974 5 147 4 829 5 022 5 203
Skulder och eget kapital 12 021 12 790 11 134 14 649 13 654 16 404 15 615 15 649 15 135 16 737
Löner & utdelning (tkr)
2021-06
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 3 576 3 518 3 569 3 421 3 330
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 1 437 1 348 1 351 1 246 1 366
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 203 850 0 335
Omsättning 48 695 37 470 28 219 42 245 41 841 45 647 45 444 51 248 44 634 53 597
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 365 4 139 3 111 4 202 4 161 4 539 4 521 5 101 4 463 5 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 555 491 515 511 508 496 503 500 424 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 088 1 629 121 1 426 1 419 2 180 2 460 3 028 1 625 2 349
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,63% 33,04% -33,37% 1,00% -8,34% 0,41% -11,38% 14,29% -16,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,32% 0,91% -9,62% -0,79% -0,92% 2,69% 4,77% 9,58% 2,28% 5,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,32% 0,31% -3,83% -0,27% -0,30% 0,97% 1,65% 2,94% 0,77% 1,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,95% 21,92% 24,83% 21,35% 21,70% 21,72% 22,56% 21,24% 19,93% 18,42%
Rörelsekapital/omsättning 8,08% 5,70% 13,03% 7,71% 4,89% 3,75% 2,94% 2,94% 0,39% 1,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,21% 53,14% 60,78% 52,63% 57,52% 49,58% 51,36% 53,66% 48,93% 53,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,25% 71,53% 156,27% 111,45% 60,81% 69,72% 68,29% 60,94% 48,43% 60,75%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!