Visa allt om Aktiebolaget Wallenius & Pettersson
Visa allt om Aktiebolaget Wallenius & Pettersson

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 793 2 999 2 937 2 843 2 840 2 263 2 151 2 210 2 017 1 824
Övrig omsättning - 16 - 25 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 303 303 737 563 297 114 139 192 407 153
Resultat efter finansnetto 1 202 317 729 546 275 77 94 230 393 196
Årets resultat 788 365 498 260 29 146 48 99 227 147
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 631 389 730 864 997 1 126 1 254 1 888 1 812 1 816
Omsättningstillgångar 1 427 1 698 1 949 1 431 1 081 833 1 006 920 731 547
Tillgångar 2 058 2 087 2 678 2 294 2 079 1 958 2 260 2 808 2 544 2 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 681 893 828 590 366 486 484 556 1 400 1 293
Obeskattade reserver 28 514 671 585 383 151 276 252 169 79
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 310 444 577 711 845 1 384 491 570
Kortfristiga skulder 349 680 869 675 752 609 655 616 484 420
Skulder och eget kapital 2 058 2 087 2 678 2 294 2 079 1 958 2 260 2 808 2 544 2 362
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 857 848 766 771 672 647 622 636 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 470 458 442 434 396 360 368 332 290
Utdelning till aktieägare 0 0 260 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 793 3 015 2 937 2 868 2 840 2 263 2 151 2 210 2 017 1 824
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 931 1 000 979 948 947 754 717 737 672 608
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 453 488 474 456 428 397 370 368 347 312
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 359 336 871 697 425 242 275 358 409 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,87% 2,11% 3,31% 0,11% 25,50% 5,21% -2,67% 9,57% 10,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 58,65% 15,38% 27,71% 24,67% 14,48% 5,98% 6,86% 10,43% 17,89% 10,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,22% 10,70% 25,26% 19,91% 10,60% 5,17% 7,21% 13,26% 22,56% 14,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,60% 33,94% 36,77% 26,59% 11,58% 9,90% 16,32% 13,76% 12,25% 6,96%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,74% 62,00% 50,46% 45,61% 31,18% 30,50% 30,42% 26,41% 59,81% 57,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 408,88% 249,71% 224,28% 212,00% 143,75% 136,78% 153,59% 149,35% 151,03% 130,24%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...