Visa allt om CONTACTIA AB
Visa allt om CONTACTIA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 9 21 220 1 060 949 904 890
Övrig omsättning - - - - - - 21 38 10 -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -13 -3 -4 -42 -30 176 47 -27 -9
Resultat efter finansnetto -499 -1 140 93 128 217 2 96 37 -65 -26
Årets resultat -24 -213 93 128 234 2 65 37 -65 -28
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 449 2 011 3 111 3 111 3 007 2 952 3 074 3 027 12 8
Omsättningstillgångar 5 3 8 10 125 299 439 165 235 286
Tillgångar 1 454 2 014 3 119 3 121 3 132 3 251 3 514 3 193 247 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 153 366 473 470 122 234 168 131 196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 114 17 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Långfristiga skulder 650 840 840 760 1 440 1 800 2 240 1 480 0 0
Kortfristiga skulder 675 1 020 1 913 1 888 1 222 1 198 1 022 1 544 116 98
Skulder och eget kapital 1 454 2 014 3 119 3 121 3 132 3 251 3 514 3 193 247 294
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 47 216 264 329 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 73 337 337 276 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - 0 76 240 221 232 236
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 125 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 9 21 220 1 081 987 914 890
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 1 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 220 530 475 452 297
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 424 439 441 289
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -13 -3 -4 -39 -27 179 50 -24 -9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -57,14% -90,45% -79,25% 11,70% 4,98% 1,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 4,87% 10,31% 3,69% 5,01% 1,53% -10,53% -3,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 1 688,89% 1 538,10% 54,55% 16,60% 5,16% -2,88% -1,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 86,82% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - -20 866,67% -5 223,81% -408,64% -55,00% -145,31% 13,16% 21,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,87% 7,60% 11,73% 15,16% 15,01% 6,34% 7,02% 5,26% 53,04% 66,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,74% 0,29% 0,42% 0,53% 10,23% 24,96% 42,95% 10,69% 202,59% 291,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...