Visa allt om Jemtlacken AB
Visa allt om Jemtlacken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 424 2 293 2 273 2 454 2 498 2 646 2 481 2 311 2 485 2 308
Övrig omsättning - - - 101 - - - 8 - 8
Rörelseresultat (EBIT) 235 42 95 87 17 152 91 7 286 247
Resultat efter finansnetto 235 40 99 124 -28 160 122 -25 247 263
Årets resultat 118 27 106 148 -39 117 105 -32 140 155
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 21 47 74 651 679 593 589 602 562
Omsättningstillgångar 875 710 550 1 530 905 901 697 841 780 735
Tillgångar 909 731 597 1 604 1 556 1 580 1 290 1 430 1 382 1 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 258 231 1 054 907 946 830 724 807 716
Obeskattade reserver 177 107 107 144 192 192 192 213 213 199
Avsättningar (tkr) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 15 15 37 55 75 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 323 351 245 368 403 368 269 492 363 381
Skulder och eget kapital 909 731 597 1 604 1 556 1 580 1 290 1 430 1 382 1 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 456 456 549 456 456
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 782 799 707 752 740 276 240 240 244 232
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 200 231 303 429 221 393 367 202 222 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 930 0 0 0 0 50 50
Omsättning 2 424 2 293 2 273 2 555 2 498 2 646 2 481 2 319 2 485 2 316
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 808 764 758 818 833 882 827 770 828 769
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 348 346 405 423 378 365 352 324 317
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 256 68 121 113 43 160 122 50 329 293
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,71% 0,88% -7,38% -1,76% -5,59% 6,65% 7,36% -7,00% 7,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,96% 5,88% 17,42% 8,17% 1,80% 10,51% 10,08% 0,56% 20,84% 20,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,74% 1,88% 4,58% 5,34% 1,12% 6,27% 5,24% 0,35% 11,59% 11,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,02% 73,35% 75,23% 75,02% 75,10% 70,37% 71,83% 71,14% 73,68% 75,95%
Rörelsekapital/omsättning 22,77% 15,66% 13,42% 47,35% 20,10% 20,14% 17,25% 15,10% 16,78% 15,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,55% 46,71% 52,67% 72,33% 67,38% 68,83% 75,31% 61,35% 69,49% 66,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,90% 202,28% 224,49% 405,98% 209,43% 234,78% 225,28% 155,49% 198,35% 175,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...