Visa allt om Almunge Snickerifabrik Aktiebolag
Visa allt om Almunge Snickerifabrik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 604 6 037 4 930 5 711 4 966 5 922 5 787 6 136 5 919 7 246
Övrig omsättning 230 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 144 268 -78 27 41 233 35 273 -14 25
Resultat efter finansnetto 131 255 -100 0 7 108 1 217 -65 -33
Årets resultat 97 149 -100 0 6 80 1 159 6 62
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 309 818 944 1 228 933 1 115 1 051 453 469 548
Omsättningstillgångar 1 733 1 587 1 438 1 354 1 636 1 716 1 939 2 098 1 690 1 914
Tillgångar 3 042 2 405 2 382 2 582 2 569 2 831 2 990 2 551 2 159 2 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 998 900 751 851 852 846 766 924 765 819
Obeskattade reserver 70 64 0 0 0 0 0 0 0 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 318 860 1 228 1 289 1 430 1 593 1 722 950 935 899
Kortfristiga skulder 656 581 404 442 288 392 502 676 459 654
Skulder och eget kapital 3 042 2 405 2 382 2 582 2 569 2 831 2 990 2 551 2 159 2 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 676 587 660
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 674 636 617 542 620 658 24 132 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 224 252 436 289 317 325 338 401 424
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 159 0 60
Omsättning 5 834 6 037 4 930 5 711 4 966 5 922 5 787 6 136 5 919 7 246
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 868 2 012 1 643 1 904 1 655 1 974 1 929 2 045 1 480 1 812
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 342 301 297 354 280 314 333 347 280 318
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 348 367 100 225 223 371 240 289 65 170
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,17% 22,45% -13,68% 15,00% -16,14% 2,33% -5,69% 3,67% -18,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,96% 11,35% -3,15% 1,05% 1,60% 8,23% 2,58% 10,70% -0,56% 1,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,69% 4,52% -1,52% 0,47% 0,83% 3,93% 1,33% 4,45% -0,20% 0,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 30,09% 29,85% 31,08% 32,52% 31,45% 31,04% 29,58% 28,80% 27,72% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 19,22% 16,66% 20,97% 15,97% 27,14% 22,36% 24,83% 23,17% 20,80% 17,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,60% 39,50% 31,53% 32,96% 33,16% 29,88% 25,62% 36,22% 35,43% 35,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,30% 128,74% 140,84% 144,57% 328,82% 240,56% 220,12% 204,29% 220,04% 174,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...