Visa allt om Koppoms Maskin Aktiebolag
Visa allt om Koppoms Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 63 018 65 766 47 713 51 505 37 746 41 180 50 007 31 945 25 535 57 895
Övrig omsättning 447 873 413 516 101 21 66 - 28 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 927 6 576 5 023 3 571 2 192 1 330 4 971 2 199 321 5 737
Resultat efter finansnetto 8 808 6 543 5 570 3 969 2 332 1 505 4 935 2 252 481 6 225
Årets resultat 7 178 5 100 4 027 3 864 1 709 1 515 2 894 1 222 886 4 410
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 359 68 1 374 1 408 1 521 1 701 1 835 1 827 1 998 2 188
Omsättningstillgångar 51 729 46 520 38 726 34 055 29 890 27 647 27 472 21 645 20 281 24 866
Tillgångar 55 088 46 588 40 100 35 463 31 411 29 348 29 306 23 472 22 279 27 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 47 681 40 503 35 402 31 375 27 511 25 803 24 538 21 643 20 622 20 185
Obeskattade reserver 0 400 400 0 1 000 1 000 1 570 570 0 760
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 579 0 0 0 0 0 0 0 0 1 547
Kortfristiga skulder 5 828 5 685 4 297 4 088 2 900 2 545 3 198 1 259 1 657 4 561
Skulder och eget kapital 55 088 46 588 40 100 35 463 31 411 29 348 29 306 23 472 22 279 27 054
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 201 203 227 203
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 004 1 084 989 561 400 352 379 424 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 364 324 315 166 121 183 215 231 160
Utdelning till aktieägare 1 057 0 0 0 0 0 250 0 0 450
Omsättning 63 465 66 639 48 126 52 021 37 847 41 201 50 073 31 945 25 563 57 895
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 3 2 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 15 755 16 442 11 928 12 876 12 582 20 590 16 669 10 648 8 512 28 948
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 383 349 356 330 249 279 250 270 302 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 936 6 596 5 096 3 657 2 298 1 476 5 166 2 369 477 5 926
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,18% 37,84% -7,36% 36,45% -8,34% -17,65% 56,54% 25,10% -55,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,99% 14,42% 13,89% 11,19% 7,86% 5,41% 17,28% 9,82% 2,45% 23,36%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,98% 10,21% 11,67% 7,71% 6,54% 3,85% 10,13% 7,21% 2,13% 10,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 18,08% 14,89% 17,89% 13,06% 12,80% 11,08% 15,23% 16,34% 11,01% 16,15%
Rörelsekapital/omsättning 72,84% 62,09% 72,16% 58,18% 71,50% 60,96% 48,54% 63,82% 72,94% 35,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,55% 87,61% 89,06% 88,47% 89,93% 90,43% 87,68% 94,00% 92,56% 76,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 749,67% 681,71% 679,43% 606,58% 690,21% 770,33% 698,97% 1 023,27% 990,95% 397,11%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...