Visa allt om Köpbarnvagn i Karlstad AB
Visa allt om Köpbarnvagn i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 38 012 36 363 38 364 35 667 33 168 29 155 21 504 12 605 7 745 7 491
Övrig omsättning - 127 179 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -317 396 31 1 664 631 836 2 250 1 181 336 -171
Resultat efter finansnetto -554 66 -228 1 464 519 752 2 222 1 178 327 -180
Årets resultat -554 85 -217 1 146 365 554 1 627 869 274 -136
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 169 202 153 256 224 90 128 33 48 68
Omsättningstillgångar 13 347 14 123 12 402 12 634 9 940 7 687 7 116 4 100 2 865 1 801
Tillgångar 13 517 14 325 12 556 12 890 10 164 7 777 7 244 4 133 2 913 1 869
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 643 4 447 4 612 5 079 4 182 3 818 3 264 1 637 768 494
Obeskattade reserver 0 0 19 24 28 11 14 5 7 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 374 5 426 4 950 4 902 2 977 641 535 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 499 4 451 2 974 2 885 2 976 3 308 3 431 2 490 2 138 1 365
Skulder och eget kapital 13 517 14 325 12 556 12 890 10 164 7 777 7 244 4 133 2 913 1 869
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 480 490 484 440 340 176 147
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 4 312 4 440 3 257 2 785 2 440 1 294 883 673 486
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 385 1 253 1 031 937 951 723 368 338 281
Utdelning till aktieägare 0 250 250 250 250 0 0 0 0 0
Omsättning 38 012 36 490 38 543 35 667 33 168 29 155 21 504 12 605 7 745 7 491
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 15 15 13 12 10 7 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 534 2 424 2 558 2 744 2 764 2 916 3 072 2 521 1 936 2 497
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 408 382 382 360 332 362 279 276 242 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -217 491 115 1 756 698 874 2 289 1 203 356 -151
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,53% -5,22% 7,56% 7,53% 13,76% 35,58% 70,60% 62,75% 3,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,58% 2,76% 0,25% 12,95% 6,32% 10,75% 31,17% 28,62% 11,64% -9,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,56% 1,09% 0,08% 4,68% 1,94% 2,87% 10,50% 9,39% 4,38% -2,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,21% 34,65% 31,61% 36,57% 33,22% 32,65% 34,15% 34,52% 31,50% 24,16%
Rörelsekapital/omsättning 23,28% 26,60% 24,58% 27,33% 21,00% 15,02% 17,14% 12,77% 9,39% 5,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,95% 31,04% 36,85% 39,55% 41,35% 49,20% 45,20% 39,70% 26,54% 26,78%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,30% 45,34% 55,95% 59,31% 58,43% 55,53% 39,08% 41,16% 30,92% 34,51%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...