Visa allt om Reines Golv Aktiebolag
Visa allt om Reines Golv Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 995 4 528 3 250 2 943 2 826 2 536 2 069 1 462 1 184 1 386
Övrig omsättning 884 1 005 483 369 391 393 302 324 313 259
Rörelseresultat (EBIT) 420 602 373 297 300 154 136 149 168 134
Resultat efter finansnetto 317 450 326 245 223 90 78 49 68 42
Årets resultat 247 265 190 135 127 97 85 56 44 33
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 143 6 253 2 176 2 218 2 266 2 324 2 385 2 448 2 512 2 505
Omsättningstillgångar 1 409 1 373 1 108 891 815 646 752 391 270 306
Tillgångar 7 552 7 626 3 285 3 109 3 081 2 970 3 137 2 839 2 781 2 811
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 729 682 617 578 543 486 439 395 379 355
Obeskattade reserver 310 310 200 118 57 7 49 90 119 114
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 560 5 677 1 875 1 911 1 954 2 051 2 117 2 029 2 052 1 964
Kortfristiga skulder 953 956 593 502 528 426 531 326 232 378
Skulder och eget kapital 7 552 7 626 3 285 3 109 3 081 2 970 3 137 2 839 2 781 2 811
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 461 490 445 344 352 224 233 189
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 848 1 394 573 350 327 276 63 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 616 394 300 235 235 199 167 115 115 97
Utdelning till aktieägare 200 200 200 150 100 70 50 40 40 20
Omsättning 5 879 5 533 3 733 3 312 3 217 2 929 2 371 1 786 1 497 1 645
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 3 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 999 1 132 1 083 1 472 1 413 1 268 2 069 1 462 1 184 1 386
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 457 454 553 508 413 594 342 353 290
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 530 712 415 345 358 215 198 213 235 192
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,31% 39,32% 10,43% 4,14% 11,44% 22,57% 41,52% 23,48% -14,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,56% 7,89% 11,42% 9,78% 9,80% 5,19% 4,34% 5,25% 6,04% 4,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,41% 13,30% 11,54% 10,33% 10,69% 6,07% 6,57% 10,19% 14,19% 9,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,96% 52,43% 55,63% 54,57% 50,46% 48,62% 45,24% 45,62% 51,94% 48,92%
Rörelsekapital/omsättning 9,13% 9,21% 15,85% 13,22% 10,16% 8,68% 10,68% 4,45% 3,21% -5,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,85% 12,11% 23,53% 21,39% 18,99% 16,54% 15,15% 16,20% 16,71% 15,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,37% 132,95% 171,33% 157,97% 142,05% 130,99% 130,32% 91,72% 93,53% 54,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...