Visa allt om Götmarsgruppen AB
Visa allt om Götmarsgruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 12 652 13 199 12 242 14 671 14 596 14 128 14 638 14 483 15 652 14 364
Övrig omsättning 302 642 609 833 851 878 96 60 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 119 711 270 1 515 1 688 456 763 263 464 -82
Resultat efter finansnetto 2 253 562 140 1 393 1 579 290 636 87 842 763
Årets resultat 1 261 5 5 58 2 14 1 166 1 177 1 229 1 512
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 463 6 721 7 085 7 362 7 271 7 605 6 979 7 176 6 229 3 867
Omsättningstillgångar 4 101 3 501 2 664 3 087 3 951 2 915 3 741 3 037 2 845 3 084
Tillgångar 10 565 10 223 9 749 10 450 11 222 10 519 10 720 10 213 9 074 6 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 513 3 251 3 247 3 242 3 183 3 182 4 668 3 832 3 423 3 194
Obeskattade reserver 95 708 1 409 1 925 1 718 1 773 1 567 1 308 1 034 1 054
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 302 2 417 2 717 2 948 2 420 2 440 2 430 2 604 2 494 473
Kortfristiga skulder 3 654 3 845 2 376 2 336 3 900 3 125 2 055 2 469 2 122 2 230
Skulder och eget kapital 10 565 10 223 9 749 10 450 11 222 10 519 10 720 10 213 9 074 6 951
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 989 1 033 1 184 360 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 717 2 022 2 293 2 506 2 630 2 651 2 125 2 377 4 210 3 753
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 711 841 967 917 937 1 521 1 480 1 648 2 153 2 044
Utdelning till aktieägare 1 890 0 0 0 0 0 1 500 330 800 1 000
Omsättning 12 954 13 841 12 851 15 504 15 447 15 006 14 734 14 543 15 653 14 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 6 7 7 8 11 12 11 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 530 2 200 1 749 2 096 1 825 1 284 1 220 1 317 921 958
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 525 503 531 490 502 436 519 14 484
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 377 1 121 689 1 990 2 098 800 1 039 479 7 700 187
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,14% 7,82% -16,56% 0,51% 3,31% -3,48% 1,07% -7,47% 8,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,47% 6,98% 2,79% 14,60% 15,24% 4,34% 7,16% 2,62% 10,46% 12,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,76% 5,41% 2,22% 10,40% 11,72% 3,23% 5,25% 1,85% 6,06% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,88% 46,89% 55,27% 57,91% 60,11% 61,26% 63,90% 62,32% 67,35% 68,96%
Rörelsekapital/omsättning 3,53% -2,61% 2,35% 5,12% 0,35% -1,49% 11,52% 3,92% 4,62% 5,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,42% 37,20% 44,58% 44,60% 39,65% 42,67% 54,32% 46,74% 45,93% 56,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,23% 87,36% 103,41% 124,23% 95,92% 84,26% 168,13% 114,90% 126,01% 128,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...