Visa allt om Röbäcks El Sture Janze Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 2 229 2 734 2 459 2 147 2 053 1 861 1 879 2 203 2 087 1 787
Övrig omsättning 1 0 0 9 0 0 0 120 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 196 398 370 191 147 -142 85 503 62 99
Resultat efter finansnetto 201 405 373 194 151 -137 98 527 93 122
Årets resultat 225 374 287 158 113 -17 145 256 92 107
Balansräkningar (tkr)
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 279 366 99 24 104 184 263 341 19 81
Omsättningstillgångar 2 050 2 166 2 456 2 418 2 775 2 585 2 701 2 796 2 741 2 525
Tillgångar 2 329 2 532 2 555 2 443 2 879 2 769 2 964 3 137 2 760 2 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 887 1 912 1 788 1 751 2 218 2 168 2 248 2 165 1 972 1 942
Obeskattade reserver 0 86 162 162 175 172 292 381 207 243
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 73 56 39 4 8 1 0 1 7
Kortfristiga skulder 369 461 549 491 482 421 424 591 581 412
Skulder och eget kapital 2 329 2 532 2 555 2 443 2 879 2 769 2 964 3 137 2 760 2 605
Löner & utdelning (tkr)
2020-06
2019-06
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 599 749 560 511 599 539
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 205 200 175 203 290 290
Utdelning till aktieägare 200 250 250 250 625 63 63 63 63 63
Omsättning 2 230 2 734 2 459 2 156 2 053 1 861 1 879 2 323 2 087 1 787
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 743 911 820 716 1 027 620 626 734 696 596
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 273 324 325 332 411 328 245 253 278 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 285 487 389 271 227 -62 165 583 126 179
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,47% 11,18% 14,53% 4,58% 10,32% -0,96% -14,71% 5,56% 16,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,63% 16,00% 14,60% 7,94% 5,24% -4,95% 3,34% 16,83% 3,44% 4,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,02% 14,81% 15,17% 9,04% 7,36% -7,36% 5,27% 23,97% 4,55% 6,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,58% 62,03% 65,19% 69,17% 61,28% 60,67% 60,78% 65,64% 55,44% 63,29%
Rörelsekapital/omsättning 75,41% 62,36% 77,55% 89,75% 111,69% 116,28% 121,18% 100,09% 103,50% 118,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,02% 78,16% 74,93% 76,85% 81,78% 83,14% 83,53% 77,97% 76,98% 81,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 555,56% 469,85% 447,36% 492,46% 575,73% 614,01% 637,03% 473,10% 468,85% 607,77%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...