Visa allt om Flygvägen Mat & Snus AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 14 202 15 839 15 329 14 669 12 960 13 196 12 454 11 300 11 057 10 813
Övrig omsättning 1 267 240 199 320 414 485 211 249 440 0
Rörelseresultat (EBIT) 279 261 13 119 293 557 117 169 500 -61
Resultat efter finansnetto 142 238 -13 91 254 518 46 102 433 -142
Årets resultat 120 146 71 67 194 400 68 84 258 -10
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 721 1 488 1 435 1 541 1 516 1 673 1 791 1 922 2 130 2 232
Omsättningstillgångar 1 102 1 341 1 221 1 402 1 303 1 486 817 800 1 530 1 631
Tillgångar 2 823 2 829 2 656 2 943 2 819 3 160 2 609 2 723 3 660 3 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 087 967 821 749 883 688 288 220 736 1 079
Obeskattade reserver 50 90 40 160 160 160 160 205 213 132
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 308 0 82 226 384 565 750 883 628 710
Kortfristiga skulder 1 379 1 772 1 713 1 808 1 392 1 747 1 410 1 415 2 083 1 942
Skulder och eget kapital 2 823 2 829 2 656 2 943 2 819 3 160 2 609 2 723 3 660 3 863
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 1 874 1 950 1 903 1 848 2 194
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - - 704 720 741 720 883
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0
Omsättning 15 469 16 079 15 528 14 989 13 374 13 681 12 665 11 549 11 497 10 813
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 7 6 6 5 6 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 551 2 263 2 555 2 445 2 592 2 199 2 076 1 883 1 580 1 545
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 711 507 615 581 590 445 449 435 362 363
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 503 454 191 288 450 715 329 377 699 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,34% 3,33% 4,50% 13,19% -1,79% 5,96% 10,21% 2,20% 2,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,88% 9,23% 0,49% 4,04% 10,39% 17,63% 4,48% 6,21% 13,66% -1,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,96% 1,65% 0,08% 0,81% 2,26% 4,22% 0,94% 1,50% 4,52% -0,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,88% 30,17% 31,25% 31,07% 31,23% 29,57% 31,55% 32,62% 32,73% 33,06%
Rörelsekapital/omsättning -1,95% -2,72% -3,21% -2,77% -0,69% -1,98% -4,76% -5,44% -5,00% -2,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,89% 36,66% 32,09% 29,69% 35,75% 25,72% 15,82% 13,95% 24,40% 30,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 57,72% 22,69% 16,99% 29,92% 23,99% 36,92% 11,63% 7,63% 34,04% 29,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!