Visa allt om ARTISAN Konsult Aktiebolag
Visa allt om ARTISAN Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 14 354 15 046 14 759 12 859 12 187 12 913 12 800 13 438 14 584 16 560
Övrig omsättning - 169 - 86 1 - 24 105 765 116
Rörelseresultat (EBIT) 548 1 643 1 656 121 159 125 139 263 99 834
Resultat efter finansnetto 508 1 605 1 608 60 81 35 3 191 -1 661
Årets resultat 330 1 017 1 147 45 58 17 22 126 -1 661
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 292 307 554 889 1 140 1 715 1 464 718 935 671
Omsättningstillgångar 4 891 6 080 5 226 3 137 2 818 2 777 2 976 4 834 3 710 5 436
Tillgångar 5 183 6 387 5 778 4 027 3 958 4 492 4 440 5 552 4 646 6 107
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 039 1 800 1 768 785 904 943 926 933 808 1 435
Obeskattade reserver 480 417 130 0 0 0 0 47 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 663 4 170 3 882 3 242 3 054 3 550 3 514 4 572 3 838 4 672
Skulder och eget kapital 5 183 6 387 5 778 4 027 3 958 4 492 4 440 5 552 4 646 6 107
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 0 1 258 1 210 1 296
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 7 010 6 535 6 741 5 977 5 562 6 203 6 435 4 901 6 073 5 907
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 950 2 742 2 065 2 371 2 217 2 508 2 545 2 493 2 829 2 892
Utdelning till aktieägare 328 655 655 0 0 0 0 0 0 229
Omsättning 14 354 15 215 14 759 12 945 12 188 12 913 12 824 13 543 15 349 16 676
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 17 15 14 14 15 17 21 22 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 844 885 984 919 871 861 753 640 663 753
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 598 558 601 608 567 552 493 418 467 475
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 627 1 885 2 151 609 735 743 623 504 532 1 188
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,60% 1,94% 14,78% 5,51% -5,62% 0,88% -4,75% -7,86% -11,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,61% 25,76% 28,70% 3,08% 4,12% 2,87% 3,29% 4,95% 2,82% 13,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,83% 10,93% 11,23% 0,96% 1,34% 1,00% 1,14% 2,05% 0,90% 5,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,56% 12,69% 9,11% -0,82% -1,94% -5,99% -4,20% 1,95% -0,88% 4,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,27% 33,27% 32,35% 19,49% 22,84% 20,99% 20,86% 17,43% 17,39% 23,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 133,52% 145,80% 134,62% 96,76% 92,27% 78,11% 84,66% 105,29% 95,41% 114,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...